همکاری نامتمرکز – برندگان برنامهء داوطلبی و تسلیم دهی رویکارهای "شباب ۳" (۱۲ جون ۲۰۱۷ / ۲۲ جوزا ۱۳۹۶)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، درچوکات سومین برنامهء داوطلبی و عرضهء رویکارهای همکاری نامتمرکز به هدف حمایت از تحرک و آمد و شُد بین المللی و تعلیمات مسلکی جوانان ("شباب ۳")، نُزده رویکار معرفی شده را قبول کرد. این رویکارهای منتخب از تمویل مالی مشترکی بسطح ۰۰۰ ۶۴۵ یورو طی سالیان ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ هجری شمسی) مستفید خواهند گشت.

بدین منوال درچهارچوب یک رویکار همکاری نامتمرکز، به تعداد ۴۸۷ جوان و ۸۰ مربی در برنامهء تحرک و آمد و شُد اشتراک خواهند ورزید.

برعلاوه، جهت کمک به مراحل آموزش و پرورش که زمینهء حمایت از مشاغل جوانان و انکشاف اقتصادی محل را فراهم می سازد، چندین معاهدهء پیوند دهی میان نهادهای آموزشی مورد تشویق و ترغیب قرار گرفت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites-et-agenda-de-l-aect/actualites-de-l-aect/article/cooperation-decentralisee-laureats-de-l-appel-a-projets-jeunesse-iii-12-06-17

تاریخ نشر 14/06/2017

قسمت بالایی صفحه