همکاری میان فرانسه و افغانستان : برنامهءآموزشی برای معاونین والیان [fr]

نُه معاون والی در کابل بتاریخ 19 و 20 سپتامبر 2015 (28 و 29 سنبله 1394) برای آمادگی مدت چهار هفتهء آموزش در فرانسه، گِردهم آمدند. در فرانسه، از سوی مکتب ملی اداره (ENA) و نهادهای ولایتی "آنژهِ"، "لاوال" و "مان" استقبال شده و در ساختارهای ولایتی – امنیتی نامبرده یک دور کارآموزی عملی را پیگیری خواهند نمود.

JPEG

فرانسه از سال 2012 نزد اداره مستقل اورگان های محل، جهت تأمین آموزش تمامی معاونین والیان افغانستان، متعهد گردیده است. قبلاً، سه دورهء تعلیمی به نفع 25 معاون والی کشور تدویر یافته بود. بدینگونه، با سفر آخرین دستهء معاونین والیان از تاریخ 28 سپتامبر الی 23 اکتوبر 2015 (6 میزان تا اول عقرب 1394)، جمیع معاونین والیان افغانستان از برنامه آموزشی متذکره مستفید می گردند.

این ابتکار در عرصهء حکومتداری خوب در چهارچوب همکاری فرانسه – افغانستان، روی دست گرفته شده است. برنامه یادشده با تمرکز خاص عملکرداش بر تعلیم و تربیه و انکشاف ظرفیت های مردان و زنان، به نقشِ ذوات فوق الذکر اولویت می دهد. این اقامت کاری در فرانسه باید به معاونین والیان فُرصت دهد تا تهداب سکویی لیاقت و تجربهء عملی را گذاشته و در گام بعدی بتوانند برآن بطور انفرادی و دستجمعی جهت توسعهء کارآیی شان در طول تمام دوران خدمت مسلکی، اتکأ نمایند. با داشتن این روحیه، ادارهء مستقل اورگان های محل و شعبهء همکاری و فعالیت فرهنگی باهم یکجا در بکارگیری بهترین ابزار برای تدوام همراهی با معاونین والیان در طی سالیان آینده، می اندیشند.

JPEG

تاریخ نشر 27/09/2015

قسمت بالایی صفحه