همکاری فرانسه و افغانستان در بخش امنیت داخلی [fr]

JPEG

هیئتی متشکل از تورن جنرال نورالله زال، رئیس اکادمی تعلیمات افسران پولیس ملی کشور و دگروال حمیدشاه، رئیس آژانس تعلیمات مبارزه علیه مواد مخدر، با همراهی علی محمد احمدی مترجم و اَتشهء امنیت داخلی، معاون بخش امنیت داخلی، از 20 الی 25 اپریل 2015 (از 31 حمل تا 5 ثور 1394) به فرانسه سفر نمود.

هدف از این سفر آموزشی، معرفی تعلیمات ابتدایی یا مستمر اورگان های مختلف پولیس و ژاندارم بود. هیئت اعزامی با استفاده از این فُرصت تنظیم شده، از مکاتب تعلیمات پولیس، علی الخصوص از مکتب ملی عالی پولیس در "سَنت – سیر"، مکتب افسران ژاندارمری ملی و مکتب ملی پولیس فرانسه بازدید بعمل آورد.

چنین ملاقات ها زمینهء اعزام افسران افغان مسلط بر لسان فرانسوی را در مکاتب پولیس و ژاندارمری مساعد خواهد ساخت. در این راستا گزینش داوطلبان آینده در کابل ، بایستی از همان آغاز دخول در اکادمی صورت پذیرد. این کاندیدان، اکثر فارغ التحصیلان مکاتب افغانی هستند که در آنجا زبان فرانسوی تدریس می شود. برنامه های تعلیمات اضافی و همچنان کمک در امتحانات ویژه برای قبولی شان در فرانسه، نیز در کابل تدوین یافته می تواند. مسئولین نهادهای مسلکی فرانسه در تعلیم و تربیه آیندهء پولیس های افغان زیاد دلچسپی نشان دادند.

تبادل نظری دربارهء معضل قاچاق مواد مخدر و آموزش پولیس جهت جلوگیری از این مواد، در دفتر مرکزی برای سرکوبی و جلوگیری از چرخش غیر قانونی مواد مخدر، مربوط به ریاست مرکزی پولیس عدلی دایر گردید.

هیئت مزبور، بتاریخ 24 اپریل 2015 (4 ثور 1394) در داخل شورای ملی و سنای فرانسه پذیرفته شد. سناتور ژاک گوتیهِ، معاون رئیس کمیسیون امور خارجه و دفاعی و معاون رئیس گروپ دوستی فرانسه – افغانستان، برای مهمانان ما یک محفل پذیرایی خاصی برگزار نموده بود ؛ در محفل، عملکردهای گذشته و آینده که بوسیلهء بخش امنیت داخلی انسجام می یابد، مطمح بحث قرار گرفت. موصوف، خاصتاً علاقه مندی مزید فرانسه به معاهدهء دوستی فرانسه و افغانستان منعقدهء سال 2012 میلادی و پشتیبانی این کشور از ادامهء همکاری در ساحهء امنیت بین مملکتین را خاطر نشان ساخت.

تاریخ نشر 25/05/2015

قسمت بالایی صفحه