همکاری غیرمتمرکز – اقلیم – اطلاعیه برای پیشنهاد و اخذ رویکارها، "اقلیم ۲" (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۶ میزان ۱۳۹۵)

در دورنمای کنفرانس "کوپ ۲۲/ COP 22" و بمناسبت گردهمایی فعالان غیر دولتی برای اقیلم که از تاریخ ۲۶ الی۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶ (از ۵ تا ۷ میزان ۱۳۹۵) در شهر نانت برگزار شد، وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در شراکت با وزارت محیط زیست، انرژی و ابحار، دومین اطلاعیه برای پیشنهاد و اخذ رویکارها، "اقلیم" را جهت پشتیبانی از همکاری نامتمرکز در راستای مبارزه علیه تغییرات اقلیمی، ابلاغ نمود.

JPEG

این ابتکار از حمایت بنیاد شنایدر الیکتریک و بنیاد فرانسه برخوردار می باشد. هدف از ابتکار مذکور، تشویق رویکارهای همکاری بین المللی جمعیت های واحدهای جغرافیایی فرانسه، بسطح مالی مجموعی ۵،۲ میلیون یورو است.

هژده پروندهء رویکار از سوی جمعیت های واحدهای جغرافیایی فرانسه جمع شرکای شان، تحویل داده شد. چهارده برنده در افریقا، امریکای لاتین و اروپا برگزیده شدند.

این رویکارها، در چوکات سال ۲۰۱۶ مرتبط به اجندآی انکشاف شهری پایدار، با تدویر سومین کنفرانس سازمان ملل متحد درمورد اسکان و انکشاف شهری پایدار، "اسکان ۳" (کیتو، ۱۷ – ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۶ مطابق به ۲۶ – ۲۹ میزان ۱۳۹۵)، انجام می یابد.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2016-liees-au-dereglement-climatique/article/cooperation-decentralisee-climat-appel-a-projet-climat2-27-09-16

تاریخ نشر 02/10/2016

قسمت بالایی صفحه