همکاری طبی – عقد یک میثاق میان مرکز درمان و معالجه تحصیلات عالی فرانسه و همتای افغانی اش در کابل – مقاله منتشره مورخ ۲۵/۱۲/۲۰۱۷ – ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ [fr]

بین شهرهای کابل پایتخت افغانستان و کلِرمونت-فِران فرانسه، پیوندهای میان پرستاران، خدمتگزاران امور صحی و طبیبان ایجاد گردیده است. بروز چهارشنبه زمینهء همکاری تخنیکی و اصول تدریسی ایشان در پوهنځی طب کِلرمونت-فِران فراهم گردید و شکل گرفت.

JPEG

افغانستان در آسیای جنوب غربی موقعیت داشته، و بدبختانه از تقریباً چهل سال بدینسو درگیر جنگ است. این سرزمین همچنان کشوری است که در آنجا طبیبان، پرستاران و خدمتگزاران بخش صحت، جهت گشایش شعبهء قلب شناسی ای که قادر به عرضه پیشرفته ترین خدمات معالجوی به همگان باشد، هر آن مجادله نموده، و جد و جهد خستگی ناپذیر می ورزند.

چند سال قبل، پروفیسور افغان آقای احمد شایق نادمی رئیس انستیتیوت امراض و تکالیف قلبی کابل، عازم شهر کلِرمونت-فِران فرانسه گردید و در بخش جراحی قلب تحصیلات خویش را در آنجا به اتمام رسانید. همه ساله، شعبهء قلب شناسی مرکز درمان و معالجه تحصیلات عالی گابریئل – مونتپییهِ، عملاً طبیبان سراسر جهان بخصوص طبیبان کشورهای بورکینا فاسو، بِنیین، سِنِگال و ویتنام را آموزش می دهد. در تداوم به این سنت آموزش و پرورش طبی، بخاطر داشتن سویه عالی شهر کلِرمونت-فِران در رشته متذکره و جهت آموزش دهی به پرستاران، کارگزاران امور صحی و طبیبان افغان در شهر کلِرمونت-فِران، بتازگی یک میثاقی میان پوهنتون اووِرین، برنامهء طبابت و حرفه های شبه طبی، مرکز درمان و معالجه تحصیلات عالی و همتای افغانی اش واقع کابل عقد گردید.

انستیتیوت امراض و تکالیف قلبی

پروفیسور کسرا آذرنوش از شعبهء جراحی عروقی مرکز درمان و معالجه تحصیلات عالی در زمینه این چنین اذعان داشت : "هدف از این پیمان همکاری جانبین استقبال و پذیرایی از دستکم ده تن از کارمندان افغانستان، جهت اکمال تحصیلات شان درعرصه های جراحی قلب، قلب شناسی قادر به مداخله طبی، عملیات برگشت مریضان به حالت عادی بعد از عمل جراحی است...". و پروفیسور افغان احمد شایق نادمی درموضوع مورد نظر طرفین بنوبه خویش اینطور مشخصاً اظهار نمود : "هدف نهایتاً گشایش یک شعبهء قلب شناسی معیاری و معتبر تا پنج سال آینده در شهر کابل می باشد".

GIF

جهت دریافت معلومات مزید، در اینجا کلیک کنید : : http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sante-medecine/2017/12/25/une-convention-signee-entre-le-centre-hospitalier-universitaire-et-son-homologue-de-kaboul_12681164.html#refresh

تاریخ نشر 07/01/2018

قسمت بالایی صفحه