همکاری در زمینۀ حکومتداری و تقویت حاکمیت قانون: مـأموریت مشترک وزارت امور داخله و مکتب ملی اداره در افغانستان

رؤسای جمهور کرزی و سرکوزی به تاریخ 27 جنوری معاهدۀ دوستی و همکاری را که امکانات بیشتر برای کمک های فرانسه به افغانستان در بیست سال آینده میدهد به امضاء رسانیدند که این یک علامۀ خوب تعهد فرانسه بخاطر بازسازی دولت افغانستان میباشد.

به منظور پیش قدم بودن در قسمت عملی نمودن پروگرام اولی همکاری های پنج ساله، یک هئیت متشکل از نمایندۀ وزارت امور داخله ( سفیر ژیل-هانری گارول و دگروال فیلیپ رییو) و مکتب ملی اداره ( آقای ماکس برونی، معاون روابط بین المللی ) از تاریخ 14 الی 19 جنوری بنا به دعوت بخش همکاری و فعالیت کلتوری سفارت فرانسه از کابل بازدید به عمل آوردند. ملاقات ها و جلسات متعدد کاری با شرکای افغان ما در مورد دو پروژۀ مهمی همکاری های ما در زمینۀ حکومتداری و تقویت حاکمیت قانون، تصمیم ساز واقع گردید. این مأموریت همچنان نقطۀ آغاز پروگرام آموزش ولسوال های 34 ولایت افغانستان که قرار است اعزام دورۀ اول آن در جریان تابستان سال 2012 صورت گیرد، میباشد. کمک در زمینۀ آموزش کادر های اداری افغان همراه با پروژۀ همکاری بین مکتب ملی اداره و انستیتیوت خدمات ملکی افغان تحت حمایت سفارت فرانسه نیز رونق دیگر میگیرد. این توافقنامۀ همکاری که در جریان بازدید عنقریب رئیس انستیتیوت خدمات ملکی افغانستان از فرانسه به امظاء میرسد، زمینۀ آموزش تعدادی از کارمندان عالی افغان را توسط مکتب معتبر فرانسوی در کابل و در پاریس فراهم ساخته و سهم مهارت و کارشناسی مکتب ملی اداره را در مورد فعالیت های تقنینی حکومت در زمینۀ قانون کارکنان خدمات ملکی عرضه خواهد نمود.

مأموریت با ملاقات هیئت با رئیس شورای ملی افغانستان آقای عبدالروف ابراهیمی به پایان رسید. ایشان که خواهان عملی شدن توافقات بین المللی می باشند، از اعلان این پروژه های که از طرف فرانسه حمایت میگردد صمیمانه استقبال نمود. موصوف علاوه نمود که فرانسه یگانه گشوریست که در ساحات زیاد مانند: سیاسی، علمی، حقوقی و فرهنگی همکاری نموده است.

JPEG - 89.7 kb
JPEG - 119.9 kb
JPEG - 93.1 kb

تاریخ نشر 09/02/2012

قسمت بالایی صفحه