همایش مسلکی برای فرانسوی زبان ها در انستیتوت فرانسوی افغانستان [fr]

جهت رفع نگرانی محصلین زبان فرانسوی در رابطه به آینده مسلک شان، پوهنتون کابل و سفارت فرانسه در افغانستان یک همایش مسلکی که در نوع خود نخستین میباشد را به تاریخ 18 نوامبر برگزار نمود.

در مجموع نزدیک به 300 محصل در جریان نیم اول روز با اشتراک کننده گان از برنامه های مختلف سفارت فرانسه، برنامه های همکاری کشور سویس و جاپان و موسسات غیر دولتی افغانی و فرانسوی که به رشته های معین جمع بندی شده بودند (زراعت، صحت، حکومتداری و معارف) تبادل نظر نمودند.

در عین حال، محصلین در یک کنفرانس راجع به معارف در افغانستان که توسط سازمان یونسکو و وزارت تحصیلات عالی و معارف راه اندازی شده بود، اشتراک ورزیدند. همچنین، آنها راجع به ادامه تحصیل در فرانسه معلومات بدست آوردند.

تاریخ نشر 10/12/2013

قسمت بالایی صفحه