هفدهمین نشست عالی جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" – سفر ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه (اِرِوان، ۱۱ – ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۱۹ – ۲۰ سنبله ۱۳۹۷)

بتاریخ ۱۱ و ۱۲ اکتوبر سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۹ و ۲۰ سنبله سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه، آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه را جهت اشتراک در اجلاس هفدهمین نشست عالی جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" منعقدهء شهر اِرِوان پایتخت ارمنستان مشایعت و بدرقه نمود.

JPEG

فرانسه در شهر اِرِوان هدف و آرزومندی خویش را برای جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" آنطوریکه رئیس جمهوری کشور حین ایراد سخنرانی مورخ ۲۰ مارچ (۲۹ حوت) گذشته اش در انستیتیوت فرانسه معرفی و تشریح نموده بود، مجدداً تأیید کرد.

این نشست عالی فُرصتی مهمی بود برای تذکار اهمیتی که ما به مأموریت سازمان بین المللی جوامع فرانسوی زبان (او.آی.اف.) در راستای سهمگیری در پیشبرد صلح، مردم سالاری، حقوق بشر و مساوات میان زنان و مردان قایل استیم. جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" آیینهء یگانه جمعیت مملو از تجارب، ارزش ها و چشم اندازهای است که بزودی بیش از ۷۰۰ میلیون زن و مرد را در جهان گردهم می آورد.

فرانسوی با داشتن ۱۲۵ میلیون متعلم و حدوداً ۰۰۰ ۹۰۰ معلم در خارج از کشور، دومین لسان بیشتر مورد آموزش و فراگیری در جهان توصیف می گردد. فرانسوی دومین لسان اطلاعات بین المللی در رسانه ها، سومین لسان جهان معاملات و چهارمین لسان انتِرنِت است. برعلاوه، فرانسوی لسان کاری اهم و عمده در تمامی سازمان های بین المللی بشمار آمده، و با انگلیسی یگانه لسان موجود و حاضر در پنج قارهء کرهء زمین است.

JPEG

تعداد فرانسوی زبانان طی سال های آینده بایست قویاً افزایش یابد، و کشور فرانسه می خواهد در تحکیم جایگاه و مقام لسان فرانسوی چون لسان اصلی تبادلات، مراودات و ارتباطات سهم گیرد، و به آن یک جهش یا پویایی تازه ای را چون لسانی داد و ستد و معاملات بخشد. فرانسوی آنطوریکه رئیس جمهوری فرانسه یادآهانی نمود، می تواند لسان خلاق دنیای آینده و دربرگیرندهء غنامندی و تنوع جهانی بدون طرد کثرتگرایی بنیادین اش باشد. جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" باید به حقوق و جایگاه لسان های که جهانی سازی آنها را آسیب پذیر یا منزوی گردانیده است ارج گذاشته، و زمینهء تبادلات بین الفرهنگی و چند لسانی را فراهم سازد.

فرانسه درحالیکه فردای جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" در قارهء افریقا رقم می خورد، ارزش اخصی را به تعیین منشی عمومی سازمان بین المللی جوامع فرانسوی زبان – "او.آی.اف." قائل گردید، و از نامزدی خانم لویز موشیکیوابو که از سوی اتحادیهء افریقا برگزیده و اراده شده بود، پشتیبانی کرد.

فرانسه حین برگزاری جلسه عالی مزبور، بخصوص یک رویکار راهبردی جوامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" را جهت ارتقای اصل برابری میان زنان و مردان، حقوق و خودکفایی زنان و دختران که یک اولویت راهکار رئیس جمهور و حکومت را تشکیل می دهد، مطمح بحث و مداقه قرار داد.

PNG

این نشست عالی که از سوی کشور ارمنستان تنظیم گردیده بود، با مراسم ادأی احترام به شارل ازنوور خواننده و هنرمند نامور فرانسوی - ارمنی که تمثال پیوند میان کشورهای دوست فرانسه و ارمنستان، و حول و حوش جوامع فرانسوی زبان نیز بود، رقم خورد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2018-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/xviie-sommet-de-la-francophonie-deplacement-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-l

تاریخ نشر 27/12/2018

قسمت بالایی صفحه