هفته حقوق بشر در انستیوت فرانسوی [fr]

انستیتوت فرانسوی افغانستان برای چهارمین سال شاهد برگزاری هفته حقوق بشر از تاریخ 7 الی 11 دسمبر سال 2013 بود. جامعه مدنی افغانستان و افراد مسلکی حقوق بشر اهم از افغانها و افراد بین المللی تحت آموزشهای مسلکی، میز مدور و فعالیتهای فرهنگی، برای مدت 5 روز، همایش را دایر نمودند. این همایش یک موفقیت بزرگ به شمار رفته چونکه یکتعداد کثیر از شرکا چه از جانب کشورهای کمک کننده و چه از جانب موسسات غیر دولتی افغانی را گرد هم آورد. این هفته حقوق بشر با ابتکار سفارت فرانسه در افغانستان و با حمایت شرکای محلی ما بنیاد آرمانشهر/بنیاد جامعه باز، آژانس کشور سویس برای انکشاف و همکاری، سفارت کانادا، نمایندگی اتحادیه اروپا، سفارت کشور هالند و سفارت آلمان، انجام پذیرفت.
در جریان 5 روز یک برنامه غنامند و متنوع پیشنهاد گردید که شامل فعالیتهای ذیل بود :
  • از طرف صبح، آموزشها توسط کارشناسان انستیتوت بین المللی حقوق بشر و صلح برای بیش از 40 نماینده جامعه مدنی افغانستان، مردان و زنان به شکل مختلط و با اشتیاق در رابطه به موضوعات مورد بحث به خصوص احترام و حفاظت از حقوق بشر، حقوق کشمکش های مسلح و عدالت انتقالی، سهم گرفتند.
  • بحث با شخصیت های افغانی و بین المللی از تمام رده ها برای گفت و گو و تبادل نظر راجع به موضوعاتی چون آزادی مطبوعات، مشارکت سیاسی زنان و دسترسی نوجوانان به عدالت.
  • موارد فرهنگی (فیلم، کنسرت و نمایشگاه عکس) که از نگاه هنر نشان دهنده اهمیت حقوق بشر اند.
    این همایش که توسط افغانها و برای افغانها راه اندازی گردیده بود، موفقیت ویژه را حصول نمود و یک فرصت غنی به منظور بسیج سازی جامعه بین المللی و شهروندان افغانی در تحقق حقوق بشر را فراهم نمود.

تاریخ نشر 16/12/2013

قسمت بالایی صفحه