هفته حقوق بشر در انستیوت فرانسوی [fr]

انستیتوت فرانسوی افغانستان و بنیاد آرمانشهر هفته حقوق بشر را از تاریخ 7 الی 11 دسمبر در کابل برگزار مینمایند.

برای دریافت برنامه مکمل هفته حقوق بشر ضمیمه ذیل را باز کنید:

PDF - 656.6 kb
(PDF - 656.6 kb)

تاریخ نشر 08/12/2013

قسمت بالایی صفحه