هفته جهانی برای استفاده مناسب و بجا از آنتیبیوتیک ها (۱۳ – ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۲ – ۲۸ عقرب ۱۳۹۷)

اجلاس هفته جهانی برای استفاده مناسب و بجا از آنتیبیوتیک ها از تاریخ ۱۳ الی ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (از ۲۲ تا ۲۸ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی) دایر گردید. استعمال مسئولانه ادویه ضد میکروب ها نزد انسان و حیوان در راستای مبارزه علیه بروز مقاومت با فرآورده های ضد میکروبی یک امر مبرم و ضروری محسوب می گردد.

JPEG

مقاومت در برابر فرآورده های ضد میکروبی چه معنی دارد ؟

مقاومت در برابر فرآورده های ضد میکروبی یک اصطلاح عمومی است که به مقاومت انواع مختلف موجودات کوچک (یعنی، باکتری، ویروس، قارچ / فنگس یا پَرَزیت/ انگل) در مقابل ادویه مختص به تداوی عفونت ها (یعنی، ادویهء ضد باکتری ها، ضد ویروس ها، ضد پَرَزیت ها/انگل ها و ضد قارچ ها/فنگس ها)، اطلاق می یابد .

مقاومت در برابر ترکیبات طبی ضد میکروبی تنها یک معضل صحت انسانی نیست. از مواد کیمیاوی و طبی ضد میکروبی بطور گسترده ای نزد حیوانات اهلی و در صنعت ماهی پروری نیز استفاده بعمل می آید. موجودیت فرآورده های ضد میکروبی نیز می تواند در کشتزار ها و گیاهانی که جهت محافظت انسان ها از خطرات مصاب به عفونت ها به مصرف شان می رسد، پیدا می شود.

یک تهدیدی رو به صعود و گسترش

درهردقیقه یک انسانی ازبابت ابتلا به عفونت مقاوم در برابر ادویه می میرد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد – "فاو" تخمین می زند که از اکنون تا سال ۲۰۵۰ میلادی (ازاکنون الی سال ۱۴۲۹ هجری شمسی) سالانه پدیدهء مقاومت در مقابل تولیدات کیمیاوی ومرکبات ضد میکروب ها حدوداً ۶ تریلیون دالر هزینه خواهد برداشت.

کاربُرد ادویهء ضد میکروبی در تداویء امراض و محافظت از صحت انسان ها و حیوانات یک امر خطیر و مبرم توصیف می گردد. مقاومت ذاتاً یک پدیده طبیعی است، با این وجود، سوء استفاده از ادویهء ضد میکروبی (استعمال بیش از حد یا استعمال نادرست و غلط) می تواند زمینهء بروز و پخش موجودات کوچک مقاوم در برابر فرآورده های ضد میکروبی را مساعد سازد. سازمان جهانی صحت – (او.ام.اس.) خاطر نشان می سازد که سوء مصرف و قلت ادویهء باکیفیت نیز می تواند در مقاومت مزبور اثرگذار باشد. در اثر رُشد مراودات، تبادلات و توسعهء عزیمت های جهانی، موجودات کوچک مقاوم می توانند سریعاً در هر گوشه و کنار جهان تولید مثل کرده و انتشار یابند.

JPEG

فرانسه متعهد به جلوگیری و مبارزه علیه مقاومت ضد میکروبی

جمهوری فرانسه در راستای جلوگیری و مبارزه علیه مقاومت ضد میکروبی متعهد باقی می ماند.

حکومت جمهوری فرانسه این هفته اعلام نمود که مبلغ ۴۰ میلیون یورو در بخش تحقیقات علیه مقاومت در برابر ترکیبات ضد میکروبی هزینه خواهد شد. بذل تلاش های مذکور بگونه اخص بر ساختارهای بروز و ترویج مقاومت ها و اهداف جدید مداوا تمرکز خواهد داشت.

علاوتاً، به همین مناسبت یک کارزار آگهی دهی جهت ارتقای امراستعمال مسئولانه آنتیبیوتیک ها تحت شعار "آنتیبیوتیک ها ارزشمند اند، از آنها به شیوهء بهتر استفاده نماییم"، آغاز گردید. تذکار باید داد که در سال ۲۰۰۲ میلادی (سال ۱۳۸۱ هجری شمسی)، نخستین کارزاری بنام "آنتیبیوتیک ها، خودکار نیستند" قبلاً راه اندازی گردیده بود.

جامعه جهانی در راستای مبارزه علیه مقاومت ضد میکروبی نیز بسیج است

تعهد بین المللی نیز حائز اهمیت است. دول عضو حین برگزاری شصت و هشتمین مجمع جهانی صحت در ماه می سال ۲۰۱۵ میلادی (ماه های ثور/جوزا سال ۱۳۹۴ هجری شمسی)، یک راهکار عملکرد جهانی را جهت مقابله علیه مقاومت با فرآورده های ضد میکروبی تصویب نمودند. هدف از این راهکار، حفظ ظرفیت مان برای پیشگیری و تداوی امراض عفونی بواسطهء استعمال ادویهء مطمئن و موثر است.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://onu-geneve.delegfrance.org/Ils-sont-precieux-utilisons-les-mieux-Semaine-mondiale-pour-un-bon-usage-des

تاریخ نشر 26/12/2018

قسمت بالایی صفحه