"هفتهَ کتاب افغانی" از تاریخ 24 تا 28 نوامبر 2014 مطابق 3 الی 7 قوس 1393، در شهرهای پاریس، دَنکِرک، دیژون و گرونوبل فرانسه دایر شد !

"هفتهَ کتاب درباره افغانستان" از تاریخ 24 تا 28 نوامبر 2014 مطابق 3 الی 7 قوس 1393، در شهرهای پاریس، دَنکِرک، دیژون و گرونوبل فرانسه دایر شد !

 در پاریس،
• کتابفروشی "لیِ کایی دو کُلِت" از 28 تا 30 نوامبر (از 7 الی 9 قوس)، آدرس : 23 سرک رامبوتو، پاریس چهارم،
• کتابفروشی "لیِ تروپیک"، آدرس : 63 سرک ریمُون لوسِران، پاریس چهاردهم ؛ یک ملاقاتی با نویسنده لویی مونییه بتاریخ 24 نوامبر (3 قوس) بساعت 7 شام صورت پذیرفته و شبی بتاریخ 25 نوامبر (4 قوس)، ساعت 7 شام زیر نام "ادبیات معاصر افغانستان" با عتیق رحیمی نویسنده و پدر تعمیدی "هفتهَ افغانستان" انسجام یافت.

 در دَنکِرک،
• کتابفروشی "ماژوسکول" با حضور داشت فیلیپ بِتونِش رئیس انجمن "اَفرَن" بعد از ظهر روزهای 22، 26 و 29 نوامبر مطابق اول، 5 و 8 قوس، آدرس : 47 میدان ژان بار،

 در گرونوبل،
• کتابفروشی یونیورسیتی، آدرس : 2 میدان داکتر لئون مارتین،

 در دیژون،
• کتابخانهَ "لا نِف" از تاریخ 18 نوامبر تا 6 دسامبر مصادف 27 عقرب الی 15 قوس، در میدان تئاتر،
• کتابخانهَ "مانسَر"، آدرس : 2 جادهَ مانسَر،
• میدیوتیکِ "پور دو کانال"، آدرس : میدان دِی مآرینییهِ.

JPEG

تاریخ نشر 03/12/2014

قسمت بالایی صفحه