هفتهء سفرأ ۲۰۱۷ میلادی / ۱۳۹۶ هجری شمسی (۲۸ – ۳۱ آگست ۲۰۱۷ / ۶ – ۹ سنبله ۱۳۹۶)

شما با اشتراک ورزیدن در محافل برگزاری دور جدید هفتهء سفرأ از تاریخ ۲۸ الی ۳۱ آگست ۲۰۱۷ میلادی (از ۶ تا ۹ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر پاریس، فُرصت خواهید یافت تا با کار و وظایف محوله سفرأ مجدداً آشنا شده و موضوعات بزرگ دیپلوماسی امروزه را بهتر دریابید.

JPEG

امسال، دور جدید هفتهء سفرأ معضلاتی را تحت عنوان "تجدید عملکرد ما در جهان انقطاع ها" مطمح جر و بحث قرار خواهد داد.

هفتهء دیپلوماسی فرانسه

این موعد سالانه برای عالیرتبه ترین مقامات فرانسوی زمینهء تعیین و مشخص ساختن اولویت های دیپلوماسی مان را به روئسای پُست های دیپلوماتیک فراهم می سازد. متقابلاً، سفرأ در هفته متذکره باهم تبادل نظریات انجام داده، وهمچنان نیز با نمایندگان منتخب مردم، متخصصین و یا هم با نمایندگان جوامع مدنی یا سکتور خصوصی گفتمان بسر خواهند رسانید.

امسال، هفتهء سفرأ مملو از لحظات مهم و حساسی خواهد بود. مسائل زیادی طی این هفته مطرح خواهد گردید، چون آیندهء اروپا، موضوعات کثیرالجوانب، دیپلوماسی فرانسه در قبال توسعهء فنآوری دیجیتالی و یا دیپلوماسی اقتصادی، منبعد با ارائه عنعنوی مواعد سریع http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/3e-edition-des-rencontres-entre-entrepreneurs-et-ambassadeurs-28-08-17 . مسائل مذکور در جریان مقاطع کاری میان سفرأ، یا فصول باز بروی عام مردم در طول روز سه شنبه ۲۹ آگست (۷ سنبله) مورد بحث و مشافهه قرار خواهد گرفت. (...)

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/conference-des-ambassadeurs/semaine-des-ambassadeurs-2017-28-31-aout-2017/

تاریخ نشر 31/07/2017

قسمت بالایی صفحه