هفتهء سفرأ – هنر آشپزی و آموزش دهی در عرصهء پیشه های مربوط به صنعت گردشگری (اول سپتامبر ۲۰۱۶ / ۱۱ سنبله ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه با معیت آقای آندرهِ کوَنترو، رئیس انستیتیوت "کوردون بلو" یا نوار آبی، از تأسیسات این انستیتیوت در پاریس، بازدید بعمل آورد. آقای ایرو با محصلین تبادل نظر و گفتگو نمود.

JPEG


این رویداد، دادن حق اولویت به تقویهء عرضهء خدمات تعلیمی ما را در بخش حرفه های مرتبط به صنعت گردشگری هویدا می سازد.

JPEG

خاصتاً پیشه های هنر آشپزی و تعبیهء غذاهای لذیذ، بیانگر یک تصویری از موقف عالی در این زمینه بوده و در تقویت جذابیت بخش گردشگری فرانسه موثر و مفید تمام می شود. در چنین چوکاتی، وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، روابط خاص و برتری را با نهادهای اصلی تعلیمات فرانسوی توسعه داده است.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/semaine-des-ambassadeurs-gastronomie-et-formation-aux-metiers-du-tourisme-01-09

تاریخ نشر 05/09/2016

قسمت بالایی صفحه