هفتهء سفرأ از تاریخ 24 الی 28 آگست 2015 مصادف به 2 تا 6 اسد 1394 در پاریس

JPEG
از تاریخ 24 الی 28 آگست 2015 مصادف به 2 تا 6 اسد 1394، جلساتِ "هفتهء سفرأ" تحت عنوان "مایدی 21 : دیپلوماسی عمومی"، در پاریس دایر گردید.

هدف از بیست سومین نشستِ سفرأ، شناختاندن بهتر فعالیت سفرأ و همچنان دادن فُرصتی بشما جهت دسترسی تان به تعاملات بزرگ دیپلوماسی امروز بود.

گردهماَیی "هفتهء سفرأ"، برعلاوهء جلسات امور داخلی که بروز دوشنبه 24 آگست 2015 (2 اسد 1394) آغاز گردید، شامل چندین رویداد بکر بود.

کاربران شبکات انتِرنِتی با استفاده از سایتِ "فرانس دیپلوماسی - France Diplomatie" و شبکه های اجتماعی وزارت (با کلیک بر کلمهء دیئز - SemaineAmbass#)، جریاناتِ "هفتهء سفرأ" را پیگیری نموده و هم در آن سهم گرفتند.

خلاصهء اجندای "هفتهء سفرأ" :

- "من سفیری را ملاقات می نمایم" – (دوشنبه 24 آگست یا 2 اسد، باز بروی علاقه مندان این رویداد)
- دیپلوماسی اقتصادی : "یک سفیر – یک پیمانکار" – (سه شنبه 25 آگست یا 3 اسد)
- تعاملات اقلیمی – (چهارشنبه 26 آگست یا 4 اسد)
- چالش های قرن 21 وزارت - (پنجشنبه 27 آگست یا 5 اسد)
- جذابیت و کشش فرانسه – (جمعه 28 آگست یا 6 اسد)

تاریخ نشر 31/08/2015

قسمت بالایی صفحه