هفتهء حقوق بشر در انستیتیوت فرانسه در افغانستان [fr]

در چوکات هفتهء حقوق بشر، از تاریخ 7 تا 10 دسامبر 2014 مطابق 16 الی 19 قوس 1393، تمام برنامهء میزهای مدور و گِردهمآی های طرح ریزی شده را دریافت بدارید :

JPEG

PDF - 793.9 kb
HRW program (793 Ko)
(PDF - 793.9 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه