هفتهء انکشاف پایدار (۳۰ می – ۵ جون ۲۰۱۷ / ۹ – ۱۵ جوزا ۱۳۹۶)

یک هفته ای با الوان ۱۷ هدف انکشاف پایدار

JPEG

هدف از هفتهء اروپایی انکشاف پایدار(اس.او.دی.دی.) که همه ساله از تاریخ ۳۰ می الی ۵ جون (از ۹ تا ۱۵ جوزا ) دایر می گردد، تسهیل بخشی به اشکال گوناگون بسیج های عینی، انفرادی و همگانی، جهت ارتقای انکشاف پایدار و آگهی دهی از تعاملات آن می باشد. هفتهء اروپایی انکشاف پایدار (اس.او.دی.دی.) برای برگزاری دور سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) اش می کوشد تا ۱۷ هدف انکشاف پایدار را که نقشهء راه جهانی انکشاف پایدار تا افق سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹ هجری شمسی) محسوب شده و از سوی جامعه بین المللی در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) وضع و تصویب گردید، بشناساند.

PNG

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، جهت تطبیق این ۱۷ هدف انکشاف پایدار (او.دی.دی.) از اکنون تا سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹ هجری شمسی) در داخل کشور فرانسه و در سراسر جهان کاملاً بسیج بوده و عملکرداش را بر محراق ۵ ستون ذیل انسجام می دهد : کره زمین، مردم، رفاه، صلح ومشارکت ها.

فرانسه چگونه جهت تطبیق اهداف انکشاف پایدار دست اندر کار می شود
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/l-agenda-international-du-developpement/article/agenda-2030-du-developpement-durable-ou-en-est-la-france

نمایندگان دیپلوماتیک فرانسه نیز بطور نمادینی با "رویکار سفارتخانه های سبز" (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/plan-administration-exemplaire/article/le-projet-ambassades-vertes) به مسئله انکشاف پایدار متعهد استند. این رویکار که در چشم انداز "کوپ ۲۱ / COP21" در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) آغاز گردید، یک اقدام عمومی و رو به جلو بسوی کاهش اثرگذاری های زیست محیطی نمایندگان دیپلوماتیک فرانسه در خارج بشمار می آید.

PNG

داوطلبی و تسلیم دهی رویکار برای تشویق و ترغیب رویکاری های بسود انکشاف پایدار

یک برنامهء داوطلبی و تسلیم دهی رویکارها بمنظور تشویق، ترغیب و ارتقای رویدادهای مختلفی که به نفع انکشاف پایدار برگزار می شود، آغاز گردید. ثبت نام بروی تمامی اشتراک کنندگان باز است : به اُرگان های حکومتی، انستیتیوت های تحقیقاتی، نهادهای معارف، موزیم ها، بنیادها، موسسات و شرکت های بازرگانی، و همچنان به جمیع شهروندان.

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/actualites-2017-sur-le-theme-du-developpement/article/semaine-du-developpement-durable-30-05-05-06-17

تاریخ نشر 13/06/2017

قسمت بالایی صفحه