هفتمین دورهء منشور انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل و مادر - (ای.ام.اف.او.) [fr]

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم افغانستان در هفتمین اجلاس منشور انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل و مادر - (ای.ام.اف.او.) که از سوی کشور فرانسه و انجمن غیر حکومتی فرانسوی بنام "زنجیر امید" حمایت می گردد، اشتراک ورزید. موصوف ضمن سخنرانی اش، پشتیبانی جمهوری فرانسه را از انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل و مادر - (ای.ام.اف.او.) که نمادی از همکاری میان کشورهای فرانسه و افغانستان در عرصهء طبابت محسوب می گردد، تذ کار داد.
https://www.chainedelespoir.org/en

PDF - 234.8 kb
(PDF - 234.8 kb)

JPEG
JPEG

انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل و مادر- (ای.ام.اف.او.)، یک مرجعهء صحی یکتا در افغانستان در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ هجری شمسی) ایجاد گردید، و نمادی است از همکاری مان در این کشور. انستیتیوت طبی مذکور مورد توجه بسزأ و منظم رسانه های بزرگ سمعی و بصری فرانسه قرار گرفت. انستیتیوت طبی فرانسه در کابل از امداد متوالی آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) در بخش سرمایه گذاری های غیر منقول و تجهیزاتی، تمویل سالانه ای که به انجمن غیر حکومتی مسمأ به "زنجیر امید" پرداخته می شد، و همچنان از شراکت با بنیاد آغا خان در باب تأمین مدیریت امور شفاخانه، مستفید می گردد. معهذأ، کشور فرانسه نخستین مرجع کمک کننده این نهاد طبی است.

PNG

از سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ هجری شمسی) بدینسو، انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل و مادر - (ای.ام.اف.او.) یک میلیون طفل را تداوی نموده، ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ معاینات لابراتواری و ۰۰۰ ۴۵۰ عمل رادیولوژی انجام داده است. نهاد طبی مذکور از سیاست آموزشی و پذیرش متخصصین و کارمندان شفأیی حمایت، و یک برنامهء تحصیلات عالی را به مقطع دوکتورا در هفت رشته تخصصی تطبیق می کند. انستیتیوت طبی فرانسه برای افغانستان عملیات جراحی قلب و اطفال را بسطح عالی انجام داده است.

JPEG

نهاد طبی مذکور با داشتن یک نظم معتبر و قابل ارجاعی که می توان مریضان خوردسال مستضعف را از هر گوشه و کنار کشور بدانجا معرفی و گسیل نمود، به اخذ مقام درخشش ملی نائل آمده است. یک ساختار پذیرایی و یک صندوق وجهی اجتماعی، زمینهء عهده گیری بی بضاعت ترین اطفال و همچنان خانواده های پایواز شان را مساعد می سازد. بدین ترتیب، انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل و مادر (ای.ام.اف.او.) امور معالجوی بسطح بلُند و زمینهء دسترسی بیشترین نیازمندان را به طبابت و مداوا همزمان به پیش می برد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه