هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد – ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۲۹ سنبله ۱۳۹۵

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، از تاریخ ۱۸ الی ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶ (از ۲۸ سنبله تا ۴ میزان ۱۳۹۵) در جلسات هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک اشتراک می ورزد.

PNG

(...)
بخش موَجزی از بیانیهء وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در جلسه عمومی نشست عالی سازمان ملل متحد در مورد مسائل مهاجرین و پناهندگی :

JPEG

۳)- بحران مهاجرین سومین اولویت کاری ام را تشکیل می دهد.

"دو مجلس بسطح عالی پیش بینی شده است : یکی آن امروز از جانب رئیس مجمع عمومی دایر می گردد، و من در آن اشتراک خواهم نمود. دومی فردا، از جانب رئیس جمهور اوباما تدویر یافته که طی آن رئیس جمهور فرانسوا هولاند علمدار ندأی فرانسه خواهد بود.

همگام و همنوا با رئیس جمهور، ما سه پیام داریم :

- اولتر از همه باید به عوامل عمیق حرکات پناهجویان و، بطور عمومی، به بیجا شدن ها : جنگ ها، شکنجه ها و عذاب ها، فقر و تغییر اقلیم توجه نمود و در زمینه دست اندرکار شد ؛

- ثانیاً باید امداد مان را خاصتاْ بسود کشورهای که مشخصاً درگیر این معضل اند، تقویت نماییم. من بدیهاً به لبنان کشوری که بیش از یک میلیون مهاجر را قبول کرده است، به اردُن یا هم به ترکیه فکر می کنم.

فرانسه در سال ۲۰۱۶ مبلغ تقریباً ۱۰۰ میلیون یورو را برای کمک به بحران مهاجرین وقف خواهد نمود. این مدد مالی دو چند بیشتر از مبلغ تخصیص یافته در سال ۲۰۱۴ است.

این تعامل، بدون محاسبه و درنظرداشت مبلغ بیش از ۹۰۰ میلیون یورو قرضه به کشور اردُن است. افزایش امداد عامه ما در راستای انکشاف، باید در ازدیاد کمک بشردوستانه ما نیز موثر واقع گردد. این یک تلاش بی پیشینه ای است که ما را تا سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) متعهد می سازد. من، با وجود محدودیت ها و قیود بودجوی ما، مراقب و ناظر تطبیق این تعهدات استم.

- ثالثاً، فرانسه در قسمت پذیرایی از مهاجرین، درچوکات میکانیزم استقرار دوباره در میان دول عضو اتحادیهء اروپا یا جابجایی مجدد بعد از کشور ترکیه، تعهد سپرد و متعهد به پذیرش ۰۰۰ ۳۰ تن پناهجو می باشد. این تعداد مهاجرین بر رقم ۰۰۰ ۸۰ تنی که طی سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) در فرانسه تقاضای پناهندگی نموده اند، اضافه می شود. به تعهدات یادشده باید وفا و عمل نمود و فرانسه خودرا پابند این امر می داند."
(...)

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه، لطفاً در اینجا کلیک نمایید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/71eme-session-de-l-agnu/article/conference-de-presse-du-ministre-transcript-71eme-agnu-19-09-16

تاریخ نشر 20/09/2016

قسمت بالایی صفحه