هفتاد و چهارمین مقطع مجمع عمومی سازمان ملل متحد [fr]

هفتاد و چهارمین مقطع اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بروز سه شنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹میلادی (۲۶ سنبله ۱۳۹۸ هجری شمسی) در مقر این سازمان واقع شهر نیویارک افتتاح گردید و آغاز به کار کرد.

JPEG

روز موعود بین المللی عمده

بروز سه شنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی)، گفتگوی عمومی سالانه مجمع مذکور گشایش می یابد. بدین مناسبت، سران دول و حکومات، و دیگر نمایندگان بُلند پایه ملی جهت معرفی و ارائهء اولویت های شان و انجام بحث و تبادل نظرات درمورد تعاملات جهانی گردهم می آیند.

طی جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رویدادهای کثیری ارائهء پاسخ های چندجانبه را به چالش های اساسی سیاره مان مطمح تجسس و مداقه قرار می دهد، یعنی :

- تعاملات عمومی : اقلیم و محیط زیست، انکشاف پایدار، کاهش فقر و تنگدستی، مبارزه علیه نابرابری ها، تعلیم و تربیه، مهاجرت ها ؛

- اصلاح سازمان ملل متحد : بحران های اخیر خاصیت و ماهیت محوری سازمان ملل متحد را تأیید کرد، ولی بروز و تدوام این بحران ها ضرورت به کارآی بیشر و بازتاب دهی بیشتر سازمان مزبور را درعرصهء توازن های جهانی کنونی نیز تقویت بخشید ؛

- جلوگیری و مدیریت بحران ها ؛

- دفاع از حقوق بشر.

یک مجتمع چندجانبه یکتا در جهان

مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۴۵ میلادی (۱۳۲۴ هجری شمسی) ایجاد گردیده و یکی از اُرگان های اصلی سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد، و تمامی ۱۹۳ دولت عضو را گردهم می آورد. مجمع عمومی ملل متحد جهت گیری های بزرگ سازمان ملل متحد را تعیین کرده و مشخص می سازد.

مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه های را به تصویب می رساند که در تعبیه و تدوین معیارها و درجه بندی حقوق بین المللی بر مبنی نمایندگی (۱ دولت = ۱ رأی)، و در موءتمر شور و مشاورت (محل مذاکره و گفتمان) سهم می گیرد.

مجمع عمومی ملل متحد درمورد طرزالعمل داخلی این سازمان نیز برخوردار از حق ابراز نظر و موقف است : مجمع مذکور بعد از اعلام توصیه و هدایت شورای امنیت، اعضای جدید را می پذیرد، بودجه را ارزیابی و تأیید می کند، و با تأسی از توصیه و رهنمونی شورای امنیت، منشی عمومی سازمان ملل متحد را نصاب تقرر می بخشد.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :

https://onu.delegfrance.org/
https://onu-geneve.delegfrance.org/
https://onu-vienne.delegfrance.org/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-internationales/
http://www.un.org/fr/index.html
https://onu.delegfrance.org/Emploi-et-stage-a-l-ONU
https://onu.delegfrance.org/Entreprises-les-marches-de-l-ONU
http://www.unesco.org/general/fre/

متن مرجع

http://www.un.org/fr/documents/charter/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه