هفتاد و سومین مقطع مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بروز سه شنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۲۷ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی، هفتاد و سومین مقطع مجمع عمومی ملل متحد در مقر این سازمان بین المللی واقع نیویارک، گشایش یافت و آغاز بکار کرد.

JPEG

مقطع بسطح عالی مجمع عمومی بروز دوشنبه ۲۴ سپتامبر (۲ میزان) افتتاح می گردد، و بروز دوشنبه اول اکتوبر (۹ میزان) سال جاری اختتام می یابد. بدین مناسبت، سران دول و حکومت و باقی نمایندگان بُلندپایه ملی، جهت معرفی اولویت های شان و انجام تبادل نظریات درمورد تعاملات بزرگ جهانی، گردهم می آیند.

آقایان امانوئل ماکرون، رئیس جمهور، ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه و همچنان ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت جمهوری فرانسه برای اشتراک در اجلاس فوق، عازم شهر نیویارک می گردند.

در طول تدویر جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رویدادهای عدیده ای زمینهء درمیان گذاشتن پاسخ های چندجانبه را به چالش های عمدهء سیاره مان فراهم خواهد ساخت :

- تعاملات جهانی : اقلیم و محیط زیست، انکشاف پایدار، کاهش فقر و تنگدستی، و مبارزه علیه نابرابری ها، معارف و بیجا شدن ها ؛

- اصلاح سازمان ملل متحد : بحران های اخیر ماهیت محوری این سازمان را تصدیق کرد، ولی نیاز به تعویض آن به یک ساختار موثرتر و بیشتر بازگوی توازن های جهانی کنونی را نیز تقویت بخشید ؛

- جلوگیری و مدیریت بحران ها ؛

- دفاع از حقوق بشر.

یک مجتمع چندجانبه یکتا در جهان

مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۴۵ میلادی (۱۳۲۴ هجری شمسی) بوجود آمد و یکی از اُرگان های اصلی سازمان ملل متحد محسوب می گردد، و متشکل است از مجموع ۱۹۳ دولت عضو. مجمع عمومی مذکور سمت و سوهای بزرگ سازمان ملل متحد را مشخص و تعیین می کند.

مجمع عمومی قطعنامه های را وضع و تصویب می کند که در استقرار معیارها، و تدوین و درجه بندی حقوق بین المللی بر مبنی نمایندگی (۱ دولت = ۱ رأی) و شور و مشورت (محل مذاکره و گفتمان) سهم دارد.

مجمع عمومی درمورد طرزالعمل داخلی این سازمان بین المللی نیز تصمیم می گیرد : مجمع عمومی ملل متحد بعد از ارائه توصیهء شورای امنیت، اعضای جدید را درخود می پذیرد، بودجه را مورد ارزیابی و تأیید قرار می دهد، و در اثر پیشنهاد و دستورالعمل شورای امنیت، منشی عمومی سازمان ملل متحد را انتصاب می کند.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در عرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/73eme-session-de-l-assemblee-generale-des-nations-unies/article/73eme-session-de-l-assemblee-generale-des-nations-unies

تاریخ نشر 23/09/2018

قسمت بالایی صفحه