هفتادمین سالگرد سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.)

جمهوری فرانسه بمناسبت تجلیل از هفتادمین سالگرد سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) بروز شنبه ۷ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی)، بحیث یکی از دول موسس، پشتیبانی اش را از عملکرد این سازمانی که منبع ارجاع صحت جهانی توصیف می گردد، مجدداً تأیید کرد.

JPEG

جمهوری فرانسه به نقش سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) در نظم چندجانبه عطف خیلی خاصی مبذول می دارد. سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) نظر به شکل و محتوای مأموریت، کارشناسی و برنامه های اش، یک فعال عمده در قلب ساختار جهانی صحت بشمار می آید. جمهوری فرانسه به همین خاطر از بذل تلاش های سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) برای پاسخگویی به تعاملات صحی در حال ظهور و بهبود ترتیبات و آمادگیری، و واکنش در برابر بحران های صحی و اصلاحات حکومتداری و طرزالعمل اش حمایت می کند.

جمهوری فرانسه، چهارمین منبع تمویل کننده سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.)

ابواب طراز اول و عمده همکاری میان جمهوری فرانسه و سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) در توافقنامه - بنیادی همکاری تعریف و مشخص شده است : مصونیت صحت بین المللی، اهداف انکشاف پایدار در بخش صحت (او.دی.دی. شماره ۳)، کاهش عوامل خطر و تحکیم ساختارهای صحی، منجمله تمویل مالی صحت، پیشرفت بسوی بیمه یا پوشش صحی جهانی، منابع بشری در عرصهء صحت، ادویهء با کیفیت، و تحقیقات و توسعه در امور صحی.

جمهوری فرانسه در قسمت سهمیه های اجباری، چهارمین منبع تمویل کننده سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) بشمار می آید. در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی)، سهم مالی فرانسه بالغ به ۴،۴۳ میلیون یورو، و از آنجمله مبلغ ۵ میلیون یورو امداد استثنأیی به دفتر سازمان جهانی صحت مقیم شهر لیون برای سالیان ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ هجری شمسی) واریز گردید. این تمویل مالی به تقویهء ظرفیت های کشورها در قبال جلوگیری، تشخیص و پاسخدهی به خطرات و تهدیدات صحی اختصاص یافته است. جمهوری فرانسه درچوکات تطبیق برنامه جدید مدیریت شرایط و حالت عاجل صحی سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.)، تقویه پشتیبانی اش را از فعالیت های پیشگیرانه بحران ها بذریعهء تحکیم ساختارهای صحی برگزید، زیرا کشور مذکور این مأمول را اهم می پندارد.

JPEG

مکملهء این امر پیشگیرانه، سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) و بخصوص برنامه مربوط به حالات عاجل، پاسخگویی به بحران ها و خاصتاً از ورای صندوق وجهی ذخیره برای حالات اضطراری را نیز تأمین می کند. صندوق وجهی مذکور که به تعقیب وقوع بحران مرض اِبولا در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) ایجاد گردید و طی ۲۴ ساعت بسیج پذیر می باشد، زمینهء فرستادن متخصصین، تهیه و تسلیم تجهیزات، و همچنان حمایت از حکومت ها درچوکات یک راهکار راهبردی واکنش را فراهم می سازد. این صندوق وجهی از بدو تأسیس اش به بیش از پنجاه مورد عاجل صحی جواب داده است. تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی)، از این صندوق وجهی ذخیره در ۲۴ کشور استفاده صورت گرفت.

یک پوشش یا بیمه صحی جهانی برای همگان

سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) بمناسبت گرامیداشت از هفتادمین سالگرداش، فایق آمدن به تأمین دسترسی همگان به تداوی، عرضهء خدمات صحی، ادویه و واکسین های باکیفیت عاری از خطر فقر و ضعف را در صدر اهداف کاری قرار داد. مقصد پوشش یا بیمه صحی جهانی (هدف ۳.۸ او.دی.دی. شماره ۳" : فراهم نمودن زمینهء زیست سالم و برخوردار از صحتمندی کامل برای همه و ارتقای آسایش و رفاه همه در هر سن و سالی که باشند، باید اولویت تمامی کشورها را تشکیل دهد، و این امر ایجاب یک اراده راسخ سیاسی را می کند. جمهوری فرانسه در راستای این عملکرد، پشتیبانی تام اش را از سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) اعلام می دارد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-sur-les-themes-de-la-sante-de-la-securite-alimentaire/actualites-et-evenements-lies-a-la-sante/article/70e-anniversaire-de-l-organisation-mondiale-de-la-sante

تاریخ نشر 10/04/2018

قسمت بالایی صفحه