هسپانیه – گفتگوی هَرلِم دِزیر با همتای هسپانیوی اش (پاریس، دوشنبه ۱۳ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۵ دلو ۱۳۹۵)

آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپایی، دیروز آقای جورج تولِدو البینانا، همتای هسپانیوی اش را بحضور پذیرفت.

JPEG

تبادل نظریات درمورد آمادگی ها و ترتیبات برای نشست دو جانبه آینده ای که بتاریخ ۲۰ فبروری (۲ حوت) در مالاگا دایر می گردد، و در آن بنأ به دعوت ماریانو راخوی، رئیس حکومت کشور هسپانیه، رئیس جمهور و تعدادی از اعضای حکومت اشتراک خواهند ورزید، تمرکز داشت.

آینده اتحادیهء اروپا و همچنان دیگر موضوعات روز اروپا و جهان از جانب هر دو منشی دولت نیز مطمح بحث قرار گرفت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/espagne/evenements/article/espagne-entretien-de-harlem-desir-avec-son-homologue-13-02-17

تاریخ نشر 14/02/2017

قسمت بالایی صفحه