هانگ کانگ – اعلامیهء آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۱۴ آگست ۲۰۱۹ / ۲۳ اسد ۱۳۹۸)

تظاهرات در هانگ کانگ بطور فزاینده ای ادامه دارد ؛ بروز و تداوم این وضعیت عطف توجه خیلی دقیق و حساس جمهوری فرانسه در ارتباط و تماس با شرکای بخصوص اروپایی اش قرار گرفته است.

من از تمامی طرفین ذیدخل معضل، علی الخصوص از مقامات هانگ کانگی می خواهم تا رشتهء گفتگوها را بمنظور دریافت یک راه بیرون رفت مسالمت آمیزی از این بحران و اختتام صعود خشونت از سرگیرند.

قانون اساسی هانگ کانگ و اصل "یک کشور، دو نظام" متضمن قانونمندی، احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین و همچنان استقلال نظام قضائیه ای است که برای مردم و شکوفایی اقتصادی هانگ کانگ امر اصلی و مبرم پنداشته می شود .
جمهوری فرانسه به حرمتگزاری کامل به همه این اصول، عمیقاً وابسته و علاقه مند است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/evenements/article/hong-kong-declaration-de-m-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et-des

تاریخ نشر 18/08/2019

قسمت بالایی صفحه