نیکولا دو کوندورسیِ و معاهدهء شمولیت زنان در حقوق شهر – ۳ جولای ۱۷۹۰ / ۱۲ سرطان ۱۱۶۹

۲۲۸ سال قبل از امروز، بتاریخ ۳ جولای ۱۷۹۰ میلادی (۱۲ سرطان ۱۱۶۹ هجری شمسی)، نیکولا دو کوندورسیِ (۱۷۴۳ – ۱۷۹۴ میلادی / ۱۱۲۲ – ۱۱۷۳ هجری شمسی) متن معاهده ای درمورد شمولیت زنان در حقوق شهر را نگاشت،...

JPEG

و در آن متن چنین اعلام نمود : "شخصی، هرچه دین، رنگ پوست یا جنسیت اش باشد، زمانی برضد حق دیگری رأی می دهد، معذالک منحرف محسوب گردیده و از نزدیکان خویش می گذرد."

JPEG
JPEG

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://fr.wikisource.org/wiki/Sur_l%E2%80%99admission_des_femmes_au_droit_de_cit%C3%A9

تاریخ نشر 04/07/2018

قسمت بالایی صفحه