نیپال – حقوق زنان (۹ آگست ۲۰۱۷ / ۱۸ اسد ۱۳۹۶)

فرانسه از تأیید و وضع قانون مورخ ۹ آگست ۲۰۱۷ میلادی (۱۸ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی) مبنی بر ختم رسوم تبعید از بابت قاعدگی یا حیض، با کسب ارأی مطلق از سوی پارلمان نیپال، استقبال و قدردانی بعمل می آورد.

JPEG

این رسم اکنون قانوناً منسوخ اعلام شده، زنان را طی دورهء قاعدگی یا حیض، مجبور به تجرید از منازل شان می کند.

این مصوبه جدید، درچوکات پیگیری تعهدات کشور نیپال حین امتحان دورانی جهانی اش در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) صورت می پذیرد.

فرانسه تعهداش را در راستای مبارزه علیه تمامی اشکال و انواع خشونت ها و تبعیض های تحمیل شده بر زنان یادآور می شود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/nepal/evenements/article/nepal-droits-des-femmes-09-08-17

تاریخ نشر 13/08/2017

قسمت بالایی صفحه