نُهمین مجمع شهری جهانی : "شهرهای ۲۰۳۰/۱۴۰۹، شهرها برای همگان : تطبیق اجندآی جدید شهری (کوالا لمپور، ۷ – ۱۳ فبروری ۲۰۱۸ / ۱۸ – ۲۴ دلو ۱۳۹۶)

شهر کوالا لمپور بمناسبت نُهمین مجمع شهری جهانی، از تاریخ ۷ الی ۱۳ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (از ۱۸ تا ۲۴ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی) انتظار پذیرایی از ۰۰۰ ۲۵ اشتراک کننده وابسته به ۱۶۴ کشور را داشت. این رویدادی هر دو سال که از سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ هجری شمسی) بدینسو از سوی سازمان اسکان ملل متحد (یو.ان – هبیتات) تنظیم و تدویر می گردد، نشست بین المللی عمده درمورد انکشاف اراضی بشمار می آید. این مجمع، جمیع فعالان عامه، خصوصی و غیر حکومتی ای را که در راستای بهبود شرایط زندگی در شهرها دست اندرکار اند، باهم شریک ساخت.

JPEG

جمهوری فرانسه را در اجلاس نُهمین دور مجمع شهری جهانی، یک هیئتی مرکب از ۶۰ نماینده دولت، جوامع ارضی، شرکت ها، جهان تحقیقات و استقرأ، و انجمن های غیر حکومتی ای که در داخل یک پیمان مشارکت فرانسوی برای شهر و اراضی متحد و منسجم اند، نمایندگی کرد. هیئت مذکور را نمایندگان وزارت اروپا و امور خارجه، وزارت انتقال زیست محیطی، همبسته و انسجام و یکپارچگی اراضی رهبری نمود.

اجلاس نُهمین دور مجمع شهری جهانی درچوکات "اجندآی جدید شهری" که در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) حین کنفرانس "اسکان ۳" در شهر کیتو وضع و تصویب و از سوی سازمان ملل متحد دایر گردید، به اشتراک کنندگان زمینه را مساعد ساخت تا به تطبیق عملی تعهدات گواهی داده و اقدام به تشریک تجارب ورزند. بدین منوال، اجلاس کوالا لمپور زمان مناسبی برای فعالان فرانسوی بود تا تنوع توانمندی مداخلت شان را معرفی نموده و کارشناسی و کاردانی شان را بدرخشانند. یک "قصر فرانسه" به حرفویان فرانسوی اجازه داد تا راه حل های عملیاتی و عملکردهای خوب و مناسبی را، آن چه درعرصه های اساسی در راهکار اقتصادی باشد و یا در قبال راهکارهای اجتماعی و زیست محیطی، ارائه نمایند.

JPEG

اکنون در هر ماه تعداد شهرنشینان جدید در شهرهای در حال رُشد به ۵ میلیون تن محاسبه می گردد، به عبارت دیگر این شاخص افزایش شهرنشینی معادل یک شهر ۱،۲ میلیون باشنده در هر هفته است. بیش از یک میلیارد شان امروز در ساحات فقیرنشین، خارج از نقشه و عاری از تسهیلات معیشتی شهر زندگی می نمایند. اگر کاری درعرصه صورت نگیرد، جمعیت شان در سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۹ هجری شمسی) به ۳ میلیارد تن خواهد رسید. ساحات غیرمنقول یا مختص به ساخت عمارات بسطح جهان باید بدین ترتیب تا حوالی سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۹ هجری شمسی) تقریباً مضاعف گردد. زیربناهای که تا سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹ هجری شمسی) ایجاد می گردد، به هزینهء ۰۰۰ ۵۷ میلیارد دالر در جهان برآورد شده است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/malaisie/evenements/article/9eme-forum-urbain-mondial-villes-2030-villes-pour-tous-mettre-en-oeuvre-le

تاریخ نشر 11/02/2018

قسمت بالایی صفحه