نُطق رئیس جمهور فرانسه در مقابل جمع نمایندگان شورای ملی در کانگرس (وِرسای، 16 نوامبر 2015 مصادف به 25 عقرب 1394) [fr]

آقای رئیس کانگرس،
آقای رئیس سنا،
آقای نخست وزیر،
خانم ها و آقایان اعضای حکومت،
خانم ها و آقایان نمایندگان مردم در پارلمان،

فرانسه در جنگ است. اعمالی که شب جمعه در پاریس و نزدیک ستدیوم ورزشی فرانسه انجام داده شد، عملکردهای جنگی می باشد. این واقعات مرگبار باعث کشته شده حداقل 129 نفر و جراحت برداشتن تعداد زیادی شهروندان گردید. این اعمال دهشت و وحشت، تجاوز علیه کشور ما، علیه ارزش های ما، علیه جوانان و برضد طرز زندگی آن، محسوب می شود.

اعمال مذکور را لشکر جهادی، دستهء "داعش" که برعلیه ما می جنگد، راه اندازی کرد، زیرا فرانسه کشور آزاد است و بخاطریکه ما سرزمین حقوق بشر هستیم.

در چنین زمان وخیم استثنأیی، لازم دانستم تا به اعضای پارلمان که در یک کنگره ای باهم جمع شده اند، جهت تجلی وحدت ملی در مقابل اینگونه عمل شنیع و برای دادن پاسخ با داشتن عزم و اراده خون سردانه، به حملهء خفت باری که کشور ما را هدف قرار داد، سخنرانی نمایم.

دموکراسی ما، بر دشمنانی خیلی سرسخت تری پیروز گردید. جمهوریت ما در تیررس قاتلین حقیر واقع نمی شود.

می خواهم که تمام قدرت دولت در خدمت تأمین امنیت هموطنانم قرار گیرد. بر جانفشانی پولیس ها، ژاندارم ها و عساکر و بر خود شما نمایندگان ملت، می توانم حساب نمایم. معنی وظیفه را شما می دانید و روحیهء قربانی را در صورت بروزء لزوم و ایجاب شرایط.

(...)

آنانیکه خواستند تا با ضربه زدن عمدی به افراد بیگناه، مردم فرانسه را جریحه دار سازند، عناصر بزدلی اند که بر یک جمعیت بی سلاح تیراندازی نمودند. ما در یک جنگ تمدن درگیر نمی باشیم، زیرا این قاتلین نماینده هیچ تمدنی نیستند. ما در یک نبرد علیه تروریزم جهادی هستیم و این دهشت افگنی نه تنها فرانسه، بلکه تمام جهان را تهدید می کند.

در این جنگ که از چندین سال بدینسو آغاز گردیده، همه ما خوب درک می کنیم که ضرورت به زمان است و شکیبایی و حوصله مندی به اندازهء زمان و فُرصتی که طی آن می رزمیم، موقف الزامی دارد.

(...)

معهذآ، در این مرحلهء دشوار و خطیری که شهروندان ما هراس و بیم را احساس کردند، باید ایشان خون سردی خویش را حفظ نمایند. بر هموطنانم یکبار دیگر صدا می کنم تا با صفات نیکی که باعث افتخار میهن ما است، برخورد نمایند، یعنی با استقامت و پشتکار، اتحاد، روشن بینی و با عزت و کرامت.

(...)

... امر نابودی "داعش" یک موضوعی است که مربوط به تمام جامعه بین المللی می شود. معذالک، از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضای هر چه عاجل تر برگزاری جلسه ای جهت تصویب قطعنامه ای مبنی بر ارائهء ارادهء مشترک در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی را نمودم.

تا آن فُرصت، فرانسه عملیات رزمی خویش را تشدید خواهد بخشید.

(...)

امروز، باید ضربات هوایی بیشتر (در سوریه) وارد کرد – آن عملی است که انجام می دهیم – مگر باید در چوکات یک ائتلاف بزرگ و بی مانند، یک اجماعی متشکل از همه ای آنانیکه واقعاً می توانند بر علیه لشکر دهشت افگن نبرد نمایند، بوجود آورد. براین موضوع مصروف کار هستیم.

(...)

من تصمیم گرفتم تا پارلمان بعد از روز چهارشنبه در پیش نویش رویکاری مربوط به تمدید حالت اضطراری سه ماهه غور نموده و محتوای آن را با تحول تکنالوژی ها و تهدیدات مطابقت دهد.

عملاً، قانون موَرخ 3 اپریل 1955 که مربوط حالت اضطراری می شود، دیگر با تحول و فرآورده های تکنالوژی و تهدیدات امروز مطابقت ندارد.

ولی، این قانون دارای دو تدبیر استثنایی است : نظربند ساختن در منزل و تلاشی ها و تفتیش های اداری. دو تدبیر یادشده ابزار کارآمدی برای جلوگیری از فعالیت های جدید دهشت افگنی به اختیار می گذارد. می خواهم فوراً آنها را تقویت بخشیده و تمام بُرد کاری آن را احیأ نمایم.

(...)

اما، باید از حالت عاجل دورتر رویم.

در بارهء این سوال خیلی فکر و تأمل نمودم. با فهم و شعورم می پندارم که باید بر قانون اساسی ما تحول و تعدیل وارد کنیم تا اولیای امور با حفظ قانونمندی، برعلیه تروریزم جنگ، دست اندرکار شده بتوانند.

امروز متن ما دو رژیم خاص را احتوأ می کند ؛ رژیم های فوق الذکر با شرایطی که با آن مواجه هستیم مطابقت ندارد.

رژیم نخست معطوف به ماده 16 قانون اساسی است. این ماده تسجیل می دارد که نظم و روند کار دولت باید به تعلیق درآید. در این صورت، رئیس جمهور با نقض تقسیم صلاحیت های قوانین بنیادی، تدابیری را که شرایط ایجاب می کند، اخذ می نماید.

متعاقباً ماده 36 قانون اساسی مطرح می گردد که مربوط به حالت حکومت نظامی می شود. آنهم مطابق اوضاع نیست. حکومت نظامی در حالتی اعلام می گردد که خطر قریب الوقوع ناشی از جنگ بیرونی یا شورش و بغاوت مسلحانه بوجود آمده باشد. در این صورت، صلاحیت های مختلف از مقامات ملکی به مقامات نظامی انتقال می یابد.
(...)

زنده باد جمهوریت و زنده باد فرانسه.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه