نُزدهمین شورای وزرأی فرانسه و آلمان (پاریس، ۱۳ جولای ۲۰۱۷ / ۲۲ سرطان ۱۳۹۶)

بروز پنجشنبه ۱۳ جولای ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲۲ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی، نُزدهمین جلسهء شورای وزرأی فرانسه و آلمان در شهر پاریس دایر گردید.

JPEG

این شورا رئیس جمهوری فرانسه آقای امانوئل ماکرون، صدراعظم جمهوری فِدِرال آلمان خانم انگلا مرکل و همچنان وزرأی کشورهای فرانسه و آلمان را در یک چهارچوب یا شکل محدود گردهم آورد، و هدف اش بخشیدن یک جهش نیرومند و عملی به همکاری مان در عرصه های بخصوص امنیت، دفاع و ازسرگیری موضوعات اقتصادی بود.

شوراهای وزرأی فرانسه و آلمان یک نماد قوی از همکاری میان دو کشور مان است.

JPEG

مطابق به اعلامیه مشترک مورخ ۲۲ جنوری ۲۰۰۳ میلادی (۲ دلو ۱۳۸۲ هجری شمسی) که بمناسبت چهلمین سالگرد معاهدهء اِلیزِه عقد گردید، نشست های عالی میان سران فرانسه و آلمان که بعد از تعهدنامهء سال ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ هجری شمسی) بطور نامنظم دایر می گردید، شکل و چهره یک شورای وزرأی مشترک را بخود اختیار نمود.

شوراهای وزرأی فرانسه و آلمان که نمادهای قوی از همکاری میان دو کشور می باشد، حین یک مقطع مشترک، میانگین یک مرتبه در سال، رئیس جمهور و صدراعظم جمهوری فرانسه، صدراعظم جمهوری فِدِرال آلمان و جمیع یا یک بخش از وزرأی کشورهای فرانسه و آلمان را دورهم جمع می سازد. شوراهای مذکور زمینهء تقرب روندهای تصمیم گیری هر دو حکومت یادشده را فراهم می کند.

این شوراها مرجعه واقعی اخذ تصامیم سیاسی در راستای عملکرد مشترکانه دو حکومت را تشکیل می دهد، و در مسیر نزدیک شدن جوامع فرانسوی و آلمانی سعی می ورزد و زمینهء ابتکارات عینی و عملیاتی دارای خواص دوجانبه و اروپایی را مساعد می سازد.

JPEG

از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ هجری شمسی) بدینسو، این شوراها فُرصت داد تا پیشرفت های واقعی صورت پذیرد و آن، چه در همسویی دربارهء مسائل اروپایی (انرژی و اقلیم، تحقیقات و نوآوری، مهاجرت ها ...) باشد، یا چه در عرصهء ابتکارات دوجانبه مربوط به مسائل هر چه نزدیکتر به زندگی شهروندان شود و یا به هدف تقرب جوامع مدنی (وصل خطوط آهن سریع السیر "تی.جی.وی. – ای.سی.او.، عرضهء خدمات صحی فرامرزی، مبارزه با تخلفات ترافیکی، نصاب کتب مشترک تاریخ، تعبیهء یک نظم مشترک تشکیل خانواده برای زوج های دو تابعه...) گردد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/19eme-conseil-des-ministres-franco-allemand-13-07-17

تاریخ نشر 23/07/2017

قسمت بالایی صفحه