نوآوری برای نگه داشت تنوع زیست محیطی در ساحات تحت محافظت و مراقبت در قارهء افریقا : تمویل های مالی و مشوقات (جولای ۲۰۱۷ / سرطان – اسد ۱۳۹۶)

در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۰ میلادی (میزان/عقرب ۱۳۸۹ هجری شمسی)، اعضای وابسته به منشور تنوع محیط طبیعی (سی.دی.بی.) یک پلان راهبردی را برای تنوع زیست محیطی وضع و تصویب نمودند، و با توافق همگانی تصمیم گرفتند تا از امروز الی سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی)، حداقل %۱۷ مناطق ارضی بذریعهء ساحات تحت محافظت و مواظبت و موثراً مدیریت شده، حفظ گردد.

اکنون، شاخص پوشش طبیعی به %۷،۱۴ می رسد.

JPEG

با وجود اینکه این گرایش مثبت بنظر می رسد، ولی جهت گسترش و بقای ساحات مورد حفظ و مراقبت بخصوص در قارهء افریقا، سالانه ضرورت است تا مبالغ اضافی از ۲،۹ تا ۸۵ میلیارد دالر پرداخت گردد. در این چنین شرایطی، حکومت ها و متخصصین بخش مکرراً یادآور شده اند که باید درمورد ساختارهای تمویل مالی جدید و نوآور، مکمله کمک عامه به انکشاف، قابل پیش بینی و ثابت، تحقیقات و مطالعات انجام یابد.

JPEG

هدف از تحقیق و مطالعه حاضر، روشن ساختن مزایا و خطرات بالقوه ساختارهای تمویل مالی نوآوری که در قارهء افریقا تطبیق گردیده، بذریعهء تحلیل سه پژوهش بالای موارد ذیل است :

JPEG

- ایجاد یک صندوق وجهی اعتباری زیست محیطی برای تمویل شبکهء ساحات تحت محافظت و مواظبت در کشور ساحل عاج ؛

- یک توافق واگذاری نگه داشت (بعداً یک شرکت خصوصی غیر انتفاعی وابسته به رویکار "ار.او.دی.دی.") در جنگل حاره ای منطقهء گولا واقع در کشور سیئرا لئون ؛

- بالاخره یک رویکرد مبتنی بر تأمین تدارکات زیست محیطی و مشوقات مالیاتی تدوین یافته در کشور افریقای جنوبی.

JPEG

(...)

جهت اخذ معلومات مزید، در اینجا کلیک کنید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-infographies/publications/enjeux-planetaires-cooperation-internationale/rapports/article/innover-pour-preserver-la-biodiversite-dans-les-aires-protegees-d-afrique

تاریخ نشر 13/07/2017

قسمت بالایی صفحه