نهایی سازی طرح برنامه آموزشی (آشنا سازی کارمندان) ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان. [fr]

در جریان یک ماموریتی که از تاریخ ۱۰ الی ۲۲ اپریل ۲۰۱۷ (از ۲۱ حمل تا ۲ ثور ۱۳۹۶)، توسط کارشناسان نهاد کالیفورم در کابل انجام شد، پروژه انکشاف ظرفیت خودکفایی یا خودمختاری آموزشی در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان که از سوی نهاد کارشناسی فرانسه تطبیق می گردد، به چندین هدف تعیین شده دست یافت.

در این ماموریت، طراحان برنامه های آموزشی، محتوی و ابزار روش شناسی برنامه تعلیمی (آشنا سازی کارمندان) را نهایی ساختند. این برنامه به هدف آگاهی دهی برای کارمندان آینده این اداره، موضوعاتی چون تاریخ نهاد هماهنگ کننده حکومتی در افغانستان، تشکیلات و ماموریت های آن و حقوق و وجایب کارمندان را شامل می شود. در آینده، کارمندان بعد از استخدام شان در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان این برنامه را پیگیری خواهند کرد.

همچنان، در جریان این ماموریت، بالای برنامه آموزشی مدیریت بر مبنای اهدافی که در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) طراحی شده است، کار صورت گرفت تا به نیاز های ادارات افغانستان تطابق داده شود. بادرنظرداشت شیوه کاری ادارات افغانستان، این برنامه به هدف کمک به کارمندان جهت تعریف، مشخص ساختن و تنظیم فعالیت ها و ادارات شان طرح شده است. تعدیلاتی در تنظیم وقت و روال این برنامه آموزشی در نظر گرفته شد تا کارمندان بتوانند این برنامه را در کابل تعقیب نمایند.

JPEG

این برنامه های آموزشی شامل ارائه یا "پرزنتیشن ها"، کار های عملی، مطالعه موارد و بازدید ها خواهد بود. کار بالای طرح این برنامه ها از چندین ماه بدینسو آغاز گردیده بود تا کارمندان جدیدالشمول را در اولین قدم های کاری شان در اداره همراهی نماید.

لیست ابتدائی آموزگاران این برنامه ها ترتیب شده و روی برنامه آموزش آموزگاران بحث صورت گرفت. در جریان ماموریت بعدی که بعد از ماه مبارک رمضان انجام می یابد، این آموزگاران آموزش خواهند دید.

JPEG

تمامی این فعالیت ها توسط طراحان برنامه های آموزشی مدیریت عمومی آموزش و انکشاف منابع بشری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری صورت گرفته است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه