نمایش پیش آغازین فیلم فرانسوی بنامِ "قوماندان خَوانی" [fr]

JPEG

فیلمِ "قوماندان خَوانی" ساخت فلوران مارسی با موجودیت وی، "جنگ بروی پردهء تصاویر"، شنبه 3 اکتوبر 2015 (11 میزان 1394)، بساعت 2 بعد از ظهر، در اودیتوریم لیسهء باین، شالون در شامپاین

http://www.warmfoundation.org/event/2015-10-03-florent-marcie-commandant...

"سرنوشتِ قوماندان خَوانی و مجاهدین جوان اش در سه مقطع تاریخ : زمستان 2000، در زمانِ مقاومت علیه طالبان ؛ خزانِ 2001، مرحلهء تسخیر کابل، وقتیکه خَوانی و افراد اش فاتحانه داخل این شهر می شوند ؛ هفت سال بعد، در یک افغانستانی در حالِ نوسان میان احیأیی مجدد و آشفتگی. چه بحال مجاهدین آمد ؟"

در موردِ فیلمساز :

فلوران مارسی طی انقلابِ رومانیا، در ماه دسامبر 1989 دست به هنر عکاسی می زند. خیلی زود، اقدام به تولید سینمایی کرده و اولین فیلم مستندی بنام "قبیلهء تونَل (1995) را می سازد و متعاقباً فیلمی دیگری بنام "دختری علیه مافیا (1997) را تعبیه نموده و به بینندگان علاقه مند خود عرضه می دارد. این فیلمساز فرانسوی نوع رویکردی از مستندهای مستقل را ترجیح می دهد، یعنی آثار سینمایی که همه جنگ را سوژه قرار می دهند و سینماگر خود فیلم های اش را فیلمبرداری می کند و هم آنها را تدوین و ترکیب می نماید. در زمرهء آثار فیلمی فلوران مارسی، از "سایا (افغانستان 2000) که فیلمی کوتاهی است دربارهء یک شبی جبهه در افغانستان و "ایچکری کنتی مستندی طویل در موضوع جنگِ چیچینیا، می توان نامبرد. در فیلم "قوماندان خَوانی" ، چهرهء یک قوماندان جوان افغان در طول مدت 15 سال در خط جبهه بگرام به نقش تصویر در می آید. فیلم مذکور در "اولین جهانی" حین دومین جشنوارهء "وارم" در سارایوو سال 2015 اِکراَن شد.

تاریخ نشر 28/09/2015

قسمت بالایی صفحه