نمایش فیلمی بنام "فرم بای فرم" در مقر سفارت فرانسه [fr]

شام چهارشنبه ۲۷ جنوری ۲۰۱۶ (۷ دلو ۱۳۹۴)، نمایش خصوصی فیلم مستندی بنام "فرم بای فرم" در مقر سفارت فرانسه در افغانستان تنظیم گردید

طالبان بین سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ درمناطق تحت سلطه شان در افغانستان هنرعکاسی را منع کرده بودند و گرفتن یک عکس در آن زمان جنایت شدیداً سرکوب شده محسوب می شد. اگر خوشبختانه آن دورانی دردآور بسر آمد، اما با این وجود یک تعداد کندی ها هنوز در بطن جامعهء افغانی پابرجا است. این وضع، کارعکاسان بخصوص وظیفهء فوتوژورنالیستان را چندان سهولت نمی بخشد.
فیلم مستند "فرم بای فرم" ساخت الکساندرآ بومباش و مو سکارپلی، مشکلات چهار تن از فوتوژورنالیستانی را که برای انجام اکثراً شجاعانه امور مسلکی شان، بایستی روزانه براین معضلات فایق آیند، درمعرض دید ما قرار می دهد. بیننده بدینگونه آنها را درطول سفرهای کاری شان چه در کابل و چه در ولایات، تعقیب می نماید و از ورای گفتگوهای بعضاً هیجانی، از مسیر زندگی هر بازیگر و از عواملی که چنین عمیقانه باعث بتحرک درآوردن شان گردیده است، آگاهی بهتر کسب می کند.

JPEG

نمایش فیلم یادشده درحضور الکساندرآ بومباش، معاون فیلمساز و دو فوتوژورنالیستی که در این فیلم مستند عالی نقش بازی کرده اند، صورت پذیرفت. درختم نمایش این مستند دیداری، حاضرین دعوت شده در مقر سفارت، حین فُرصت اختصاص یافته به طرح پرسش ها و جوابات که بخش دلچسپ و هم آموزشی بود، با ایشان طولانی صحبت نمودند.

تاریخ نشر 02/02/2016

قسمت بالایی صفحه