نمایش دسته جمعی برای هفته بزرگداشت از روز حقوق بشر از 7 الی 11 دسمبر [fr]

نمایش دسته جمعی برای هفته بزرگداشت از روز حقوق بشر از 7 الی 11 دسمبر (تحت نظر هنری : کبیر مکمل)

JPEG

دهلیز کبیر مکمل

چهره های اولین عساکر که در قلمرو خارجی حین اجرای وظایف شان جان شانرا از دست داده اند.
برای هر تصویر از ترکیب صدها کلیشه استفاده شده است.

JPEG

زنان و نوشته های قدیمی

JPEG

JPEG

جایزه مرد و زن

JPEG

تاریخ نشر 18/12/2013

قسمت بالایی صفحه