نمایشگاه پاسکال کونوِرت : "محل بوداهای بامیان در شهر پاریس دوباره زنده می شود."

از آغاز ماه نوامبر الی ۱۸ همین ماه سال ۲۰۱۷ میلادی (از اوسط تا ۲۷ برج عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی)، تصویر بزرگ و عریض بوداهای بامیان که از سوی هنرمند پاسکال کونوِرت عکس برداری ویژه شده است، در گالری "اِریک دوپون" به نمایش گذاشته شد.

JPEG

ورود به تالار وسیع گالری بنام "اِریک دوپون"، آنناً خودرا در مقابل یک عکس بزرگ و عریض (...) می یابد. این تصویر، جدارهای صخره یی را با دقت خاص و حیرت برانگیزی برجسته گردانیده، و صدها مغاره های درهء بامیان را تجلی می دهد ؛ بدیهاً، رواق های مرتفع و عریض، ولی اکنون تهی ای که بیش از یک و نیم دهه قبل، دو بودای جسیم و سترگ ۳۸ متری و ۵۵ متری مفتخر به شهرت جهانی را درخود جا داده بود، جلب توجه می کند. این بوداهای تاریخی و استثنایی بتاریخ ۱۱ مارچ ۲۰۰۱ میلادی (۲۱ حوت ۱۳۸۰ هجری شمسی) بوسیلهء طالبان با کارگذاری مواد منفجره، تخریب و نابود گردید.

JPEG

زیبایی دست نخورده و وحشی ساحه، رمز تقریباً ۷۵۰ مغاره ای که با کار و زحمات مستقیم راهبان بودایی آن عصر حفر و ایجاد گردیده بود و در اخیر، تراژیدی انهدام تندیس های یکتا در جهان ، بیننده را در بهت عجیب و تعجب ژرف و نامعلومی فرو می برد. برعلاوه، واقعیت گرایی حساس و فوق العاده این عکس بزرگ هنری ، نگاه را به تعداد بیشماری از جزئیات آثار و منظره بخود کشانیده، جذب می کند.

JPEG

این نمایشگاه توأم با نمایش یک فیلم بیست دقیقه ای تحت عنوان "کودکان بامیان" نیز بود، و با اندک وضاحت و نور افگنی بر اوضاع و شرایط دشوار زندگی کودکان درهء بامیان، دورنمایی محل مورد نظر تکمیل می گردد".

JPEG

https://asialyst.com/fr/2017/11/03/expo-site-bouddhas-bamiyan-reprend-vie-paris/

تاریخ نشر 23/11/2017

قسمت بالایی صفحه