نمایشگاه – هنر صلح، رموز و خزائن دیپلوماسی (از ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۶ الی ۱۵ جنوری ۲۰۱۷ / از ۲۸ میزان تا ۲۵ جدی ۱۳۹۵)

از تاریخ ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۶ الی ۱۵ جنوری ۲۰۱۷ (از ۲۸ میزان تا ۲۵ جدی ۱۳۹۵)، وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه و "پُتی پَلهِ" یا کاخ کوچک، یک نمایشگاهی با هدف بسطح بُلند و بیسابقه ای را به هنر صلح اختصاص می دهد.

JPEG

برای نخستین بار، چهل پرونده معاهده و حدوداً شصت سندی مربوط به آرشیف های دیپلوماتیکی که از جمع اسرار آمیزترین اسناد تاریخ روابط بین المللی فرانسه برگزیده شده است، به علاقه مندان و مردم ارائه خواهد گردید. این اسناد با تابلوهای نقاشی، مجسمه ها، اسباب و اثاثیه، آثار هنری ظریف و قیمتی و آرشیف های تصویری همراه بوده، بگونه ای که آن را در محیط و ماحول تاریخی اش قرار می دهد، و با پرده برداشتن از روند مذاکرات در پیوند با داشته های مذکور، بیننده ءعلاقه مند درک و فهم بهتری از آثار یادشده می یابد.

JPEG

هدف از این نمایشگاه، ایجاد تفکر و تأمل نزد بازدیدکنندگان دربارهء ارمان صلحی که کشور فرانسه در طول سده ها علمدار و مُبَلِغ آن بوده، و دریافتن مجدد ارکان سرنوشت ساز حافظهء جمعی و فردی ما است.

جمعاً، تقریباً ۲۰۰ اثر، از قرون وسطی گرفته تا به امروز، بر محور پنج باب موضوعات مورد نظر، مسیر نمایشگاه هنر صلح را غنی و مزین می سازد.

جهت دریافت معلومات لازمه و مزید
: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/exposition-l-art-de-la-paix-secrets-et-tresors-de-la-diplomatie-19-10-16-15-01

تاریخ نشر 08/09/2016

قسمت بالایی صفحه