نمایشگاه "افغانستان، یک روز بهار ؟" از سارا الیونسی [fr]

نمایش عکس های سارا الیونسی زیرعنوان "افغانستان، یک روز بهار ؟" بروز جمعه ۱۵ اپریل ۲۰۱۶ (۲۷ حمل ۱۳۹۵) در "لا گرانژ او بِل" (انبارغله زیبایان) واقع ناحیهءدهم پاریس برگزار شد. می توانید از این نمایشگاه تا تاریخ ۲۰ می (۳۱ ثور) بازدید بعمل آورده و حظ ببرید.

از تاریخ ۱۲ اپریل الی ۲۰ می ۲۰۱۶ (از ۲۴ حمل تا ۳۱ ثور ۱۳۹۵)، گالری پاریسی "لا گرانژ او بِل" عکس های خانم هنرمند سارا الیونسی را درچوکات نمایشگاه زیر نامء "افغانستان، یک روز بهار ؟" به معرض دید و قضاوت علاقه مندان قرار می دهد.

عکاس خانم سارا الیونسی این گزارش تصویری را بین ماه های مارچ و اپریل ۲۰۱۵ (حمل و ثور ۱۳۹۴) تهیه نموده است. خانم الیونسی سعی ورزیده تا زندگی روزانهءجوانان و پیمانکاران فعالی را که حدالمقدور و با وسایل دست داشته شان در راستای بازسازی کشور تخریب شده طی تقریباً چهل سال جنگ سهم می گیرند، بیان نماید.

برای دریافت معلومات بیشتر دربارهء سارا الیونسی و فعالیت های هنری اش :

http://sarahelyounsi.com/

JPEG

JPEG

و برای اخذ معلومات مزید دربارهء نمایشگاه "افغانستان، یکروز بهار ؟" و رویکردهای "لا گرانژ او بِل" :

http://www.crl10.net/blog/afghanist...

http://equipement.paris.fr/centre-d...

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه