نمایشگاهی به نفعِ انجمن دره-افغانستان [fr]

این نمایشگاه در "لا گرانژ دو لا پتیت مَدلین" واقع سرک "وِردَن" (بیورِل 76420) از جمعه 6 الی یکشنبه 15 فبروری 2015 مطابق 17 تا 26 دلو 1393، از ساعت 30 : 2 بعد از ظهر تا ساعت 30 : 6 شام دایر گردیده و بروی علاقه مندان باز است. نمایشگاه متذکره، عصر جمعه 6 فبروری (17 دلو) از ساعت 5 عصر به بعد افتتاح می گردد. شام شنبه 14 فبروری (25 دلو) بساعت 7 شام، یک شبِ گفتمان تدوین یافته و ضیافت شب به اشتراک کنندگان ترتیب داده می شود.

PNG

خانم ژوئل لیزه "آثار ارشیتکستور" خودرا یا ترکیبات زیبا متشکل از پارچه های نساجی مزئین و گوناگونیکه خود به دقت ترتیب داده و دوخته است، در"بیورِل" به نمایش می گذارد. به همین مناسبت آقای برنارد شوهرش، جواهرات آماده شده اش را به معرض دید مدعوین قرار می دهد. مهمانانِ علاقه مند نیز می توانند، قالین های قدیمی، شال ها، تکیه ها، بکس ها و دسترخوان های به نمایش گذاشته شده را خریداری نمایند.

JPEG

تاریخ نشر 05/02/2015

قسمت بالایی صفحه