نمایشگاهء"فقط زن افغان" در"کنام" یا هنرستان ملی هنرها و مسلک ها [fr]

از آغاز تاریخ 12 می 2015 (مطابق به 22 ثور 1394)، هنرستان ملی هنرها و مسلک ها یا "کنام" و موَسسهءغیر دولتی "افغانستان آزاد"، نمایشگاهء"فقط زن افغان" را بر کتاره های 292 سرک "سَنت مارتین" به معرض دید و برداشت علاقه مندان هنر قرار دادند. با ارائه یک تعداد عکس های که بوسیلهء خانمان افغان، کشاورزان و معلمین زن یا کارکنان اناث انجمن "افغانستان آزاد" گرفته شده، این نمایشگاه بیانگر زندگی روزانهء زنان از ورای دید و وادیدها یا حالات زنده برداشته شده از زندگی، همانند آنقدر گواهی دهی های غیر مستقیم از شرایط دشوار حیات شان و از تمام زنانی کشوری است که از 35 سال بدینسو روی صلح را لمس نکرده است.

موَسسهء "افغانستان آزاد" که از جانب خانم شکیبا هاشمی بنیان گذاری شده و ریاست می گردد، از سال 1996 مستقیماً در محلات به نفع زنان افغان فعالیت می نماید. موصوفه عضو ارشد در حکومت حامد کرزی بود، ولی در سال 2009 با افشاَگری از فَسادی در حال گسترش وظیفه اش را ترک کرد. انجمنء"افغانستان آزاد" با داشتن هدف اصلی و محورکُل ابتکارات اش در راستای دسترسی به تعلیم و تربیه، می خواهد زمینه را مساعد سازد تا زنان علم و دانش بیآموزند، به خود کفایی برسند و بدین وسیله صاحب شغل شده و کاملاً در تصامیم مربوط به خانواده، اجتماع و بالاخره وطن شان سهم بگیرند. از این عزم و جزم، پروژه های دیگری بسط یافت، چون دسترسی به خدمات صحی و سهیم شدن در فعالیت های شکوفا و عایدآور که این امری است مترادف به دستیابی به جایگاه شایان در داخل جامعهء افغانی.

آثار تصویری این نمایشگاه در چوکات عملکردهای تنظیم یافته از سوی موَسسه متذکره خلق گردیده است و الهامی برداشته شده از آنها شباهتی دارد به نگاه انداختن به پشت سر که آیینه ای است از واقعیت های دلگیر، انعکاس دهندهء روند زندگی دشوار روزانه، اما در چه چهرهء وحشتناک معمولی بودن آن، وهمچنان کامیابی های عادی و بینام که دستء امید با وجود این همه مشقات برآنها چنگ می زند. پارچه های از بحر متلاطم زندگی نقش بسته در یک ماحول نگران کننده، این تصاویر صامت زنان مظلومی را بیآد می آورد که هر روز در مقابل خشونت و برای ارج گذاشتن به حقوق شان مبارزه می کنند و آن مجادله ایست در چنان کشوری دست و پا گیر در تقاطع بُلندپروازی ها، منازعات سیاسی، مفکوروی و دینی، ولی باآنهم در طی دهه های جنگ و نابسامانی ها باز توانست سربدر آورد.

نمایشگاهء"فقط زن افغان" بار نخست در هنرکدهءملی هنرها و مسلک های شهر "لیون" در سال 2012 تدویر گردید. در آن زمان نیز عکس های نمایشگاه مذکور، زیست در مملکتی در حال جنگ و قربانی بودن زنان از پدیدهء خشونت را، بخاطریکه محض یک زن هستند، امر طبیعی و پذیرفته شده نمی شمرد. سه سال بعد، هیجان و احساساتی که از این کلیشه های عکاسی تراوش می کند، هنوز زنده است. هیهات، به دلیلی که چیزهای بسیار اندکی از آن فُرصت به بعد تغییر نموده است و همچنان در آن وحلهءگذشته، خانم هاشمی از تحول شرایط زنان افغان بعد از خروج نیروهای بین المللی که حضور شان تا اخیر سال 2014 طرح ریزی شده بود، اظهار تشویش و دلهره گی می کرد.

تاریخ نشر 02/06/2015

قسمت بالایی صفحه