نقش فرانسه در سازمان ملل متحد [fr]

آیا می دانید شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه فعالیت می کند ؟
بمناسبت رهبری کشور ما در رأس مقام ریاست ماهانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، اکنون بشما جهت فهم و درک دقیقتر از نقش فرانسه در داخل سازمان ملل متحد، تشریحات لازمه را در زمینه پیشکش می نماییم.

فرانسه یکی از اعضأی موسس سازمان ملل متحد حین ایجاد این سازمان در سال ۱۹۴۵ بود. فرانسه وابسته به شورای امنیت است و در آنجا یک کرسی دائمی را مانند ایالات متحده امریکا، انگلستان، روسیه و چین احراز نموده است. به همین عنوان، از یک نقش بارز و محرکی در بسا مسائل برخوردار می باشد. کشور فرانسه در دیگر بنیادهای اصلی سازمان ملل متحد و همزمان در نهادهای فرعی (مثلاً، عضو منتخب در شورای حقوق بشر و عضو دائمی کنفرانس خلع سلاح) نیز نمایندگی دارد.

اصلاحات در سازمان ملل متحد

PNG

بحران های اخیر ماهیت مرکزی سازمان ملل متحد را تصدیق کرد، ولی در عین زمان حس ضرورت به موَثریت و نمایندگی بیشتر این سازمان را در قبال توازن های جهان امروزی نیز تحکیم بخشید. به همین منظور، فرانسه با قاطعیت جهت آوردن اصلاحات در شورای امنیت، جد وجهد می نماید.

به همانگونه ای که فرانسه موجب تغییر و ارتقای "جی ۸" به "جی ۱۳" می گردد، اکنون از بسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، در چوکات مذاکراتی که بالای این موضوع در اجلاس عمومی موَرخ ۱۹ فبروری ۲۰۰۹ گشایش یافت، دفاع می کند. بدین ترتیب فرانسه از دستیابی آلمان، برازیل، هندوستان و جاپان به چوکی دائمی و هذالقیاس از حضور مهمتر کشورهای افریقایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، علی الخصوص در زمرهء اعضأی دائمی، حمایت می کند. سوال موجودیت یک کشور عربی در ردیف اعضأی دائمی شورای امنیت نیز مطرح می شود.

کشور فرانسه جهت کارآیی بیشتر و رسیدن بهتر به اهداف، نیز خواهان پیش برد یک امر بازنگری در عملیات حفظ صلح است. فرانسه همراه با بریتانیا، به شرکای اش در شورای امنیت پیشنهاد بسر رسانیدن یک تعقل و اندیشه را دربارهء مسئله یادشده کرد.

JPEG

برعلاوه، رئیس جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۳ یک برنامهء سازماندهی حق ویتو را در حالت وقوع فجایع و جنایات جمعی ارائه نمود. آقای لوران فابیوس وزیر پیشین امور خارجه فرانسه در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر۲۰۱۴ و بمناسبت یک نشستی که مشترکاً با همتای مکسیکوی اش ریاست می شد و بمنظور اجماع حداکثر حمایت ها، خطابهء دفاعیه را به نفع پیشنهاد فوق الذکر دنبال نمود.

حقوق بشر

PNG

اعلامیه جهانی سال ۱۹۴۸ بود و امروز برای احترام و تطبیق محتوای این اعلامیه در دنیا، هم بوسیله نقش محرک اش در داخل شورای حقوق بشر و همچنان با عملکراش در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به مبارزه خود ادامه می دهد.

فرانسه جهت پیشگیری از اخاذی های جدید، از مبارزه علیه بی کیفری نیز پشتیبانی کرده و در ایجاد محکمه بین المللی جزأ سهیم بوده و یکی از نخستین دولی بود که اساسنامهء محکمه بین المللی جزأ را تصویب کرد.

محیط زیست و نابسامانی اقلیم

PNG

کارکرد فرانسه در مورد معضل محیط زیست و نابسامانی اقلیم، درچوکات اتحادیهء اروپا که نقش طراز اول را در بسیج ساختن و تعریف راه حل ها بازی می کند، صورت می پذیرد.

اتحادیهء اروپا و کشور فرانسه بدین منوال برای تصویب پروتوکول کیوتو که در سال ۱۹۹۷ توشیح و در سال ۲۰۰۵ مرعی الاجرا گردید، نزد پخش کنندگان بزرگ گاز کاربن دایوکساید دست اندرکار شدند. پروتوکول مذکور می کوشد تا پیمان عمومی در مورد تغییر اقلیمی را که در سال ۱۹۹۲ طی نشست عالی زمین در رییو به تصویب رسید، عملی کند و از دول انکشاف یافته تقاضا دارد تا افرازات گاز کاربن دایوکساید خویش را کاهش دهند. این مأمول برای رسیدن به هدف یادشده، نخستین گام را در راستای ایجاد یک تعامل صدور جواز پخش گازهای گلخانه ای برداشت.

فرانسه در نُزدهمین کنفرانس اعضآی ذیدخل پیمان عمومی سازمان ملل متحد دربارهء تغییرات اقلیمی وارسا - محیط زیست و نابسامانی اقلیم (کوپ – ۱۹)، رسماً بحیث کشور میزبان بیست و یکمین کنفرانس اقلیم در سال ۲۰۱۵ : پاریس اقلیم ۲۰۱۵، تعیین گردید.

امداد عامه به انکشاف (ای.پی.دی.)

PNG

امداد عامه به انکشاف (ای.پی.دی.) رُکن اساسی سیاست خارجی فرانسه را تشکیل می دهد.

در سال ۲۰۰۲، کشور فرانسه در مونتِری متعهد شد تا سهم امداد به انکشاف (ای.پی.دی) خویش را برای ایجاد سهولت به عملی شدن اهداف هزاره افزایش دهد. معهذآ، حکومت فرانسه بخش امداد به انکشاف را بسطح % ۰،۷ عواید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ بُلند برد.

کشور فرانسه یک عملکرد دیپلوماتیک نیرومندی را جهت ارتقای میکانیزم های بین المللی ابتکاری که قادر به آوردن منابع الحاقی به انکشاف باشد، به پیش می برد : مانند تحمیل مالیه بالای تکت های طیاره جهت تمویل "یونایتید" یا تسهیلات بین المللی تمویل مالی بسود برنامه های واکسیناسیون.

حفظ و تأمین صلح و امنیت

PNG

فرانسه در ساحهء حفظ و تأمین صلح و امنیت نقش مهمی را در بخش خلع سلاح بازی می کند. کشور مذکور در تعبیه معاهده های زیادی همچون میثاق منع اسلحه حاوی مهمات فرعی که در سال ۲۰۰۸ تصویب گردید، سعی و تلاش بخرچ داد ؛ در انجام فعالیت برای ارجگذاری به نظم عدم پخش، خیلی دخیل بود و نقش کَلیدی در تصویب قطعنامه های مختلفی در مورد ایران و کوریای شمالی داشت.

کشورهای فرانسه و بریتانیا دو نخستین دولی بودند که معاهده منع کامل آزمایش های هسته ای را در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسانیدند و فرانسه در مرعی الاجرا درآوردن آن کار می کند.

فرانسه نیز اولین دولتی است که تصمیم گرفت تا عملاً تأسیسات تولید مواد شکافت پذیر برای ساخت اسلحهء ذروی خویش را منهدم کند. این کشور از سرگیری مذاکره در مورد معاهده منع تولید مواد شکافت پذیر برای تولید اسلحهء ذروی حمایت می کند.

بطور کُل، فرانسه سعی مستمر می ورزد تا نقش هدفمند و کارآیی سازمان ملل متحد را که بر تهداب حق بین المللی و اتفاق نظر استوار می باشد، ارتقا دهد :

- فرانسه در زمان بروز بحران عراق در سال ۲۰۰۳، با توسل یکجانبه به اعمال نیرو مخالفت ورزید و بر نقش مرکزی سازمان ملل متحد در قبال این معضل تأکید نمود.

- قواه نظامی و پولیس فرانسه در خارج از مرزهای اش قویاً حضور دارد.

فرانسه بتاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳، در قطار بیست و ششمین کشورهای اعزام کننده قطعات نظامی و دفاعی (دومین کشور ارسال کننده قطعات نظامی و دفاعی اروپا و دومین اعزام کننده قطعات نظامی و دفاعی در میان اعضآی دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بعد از جایگاه چین) با جمعاً ۹۵۲ نفر در ۸ مأموریت (خاصتاً در لبنان، "فینول") قرار دارد. شش دولت فرانسوی زبان، یعنی فرانسه، سِنِگال، مراکش، بورکینا فاسو، نیجر و بِنین در زمرهء سهمگیران بزرگ محسوب می شوند.

کشور فرانسه در بودجه مربوط به عملیات حفظ صلح سهم قابل ملاحظه ای دارد. به عنوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، سهمیه اش در بودجه اختصاص یافته به عملیات حفظ صلح نسبت به سهمیه اش در بودجه عادی بُلندتر است. این سهمیه به %۷،۲۱ (در مقابل %۶،۱۲ برای بودجه عادی) رقم می خورد. سهمیه مالی ممالک اتحادیهء اروپا به % ۳۶،۶۹ می رسد.

مأموریت دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد

PNG

نماینده دائمی یا معاون نماینده دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنان در تمام نهادهای که از فرانسه در آنجا نمایندگی می شود، جایگاه دارد. موصوف به نمایندگی از فرانسه و به دفاع از مواضع این کشور سخن می زند.

متخصصین مأموریت فرانسه از جانب خویش، قطعنامه ها و متونی را که از سوی نهادهای مختلف به تصویب می رسد، آماده ساخته و در مورد آن مذاکرات انجام می دهند.

JPEG

جهت پیگیری رهبری فرانسه در رأس شورای امنیت سازمان ملل متحد :

www.diplomatie.gouv.fr et www.franceonu.org
و هشتاگ و تویتر : #FrPrez

تاریخ نشر 23/06/2016

قسمت بالایی صفحه