نظر و مفکوره ام درمورد لسان فرانسوی (۲۵ جنوری ۲۰۱۸ / ۵ دلو ۱۳۹۶)

آغاز راه اندازی برنامهء نظرسنجی و مشورت خواهی ای تحت عنوان "نظر و مفکوره ام درمورد لسان فرانسوی" : دیدگاه و نظر تان را اظهار نمایید.

JPEG

بروز جمعه ۲۶ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (۶ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه و خانم فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه، جهت جمع آوری نظریه ها و پیشنهادات در مورد حمایت از ارتقاء و فراگیری لسان فرانسوی در جهان، برنامهء سکوی نظرسنجی و مشورت خواهی شهروندی بین المللی ای بنام "نظر و مفکوره ام درمورد لسان فرانسوی" را در مقر وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ" راه اندازی نموده،، گشودند.

JPEG

انسجام و تدوین این نظرسنجی و مشورت خواهی شهروندی از جانب رئیس جمهوری فرانسه به عهدهء انستیتیوت فرانسوی، متصدی وزارت امور خارجه این کشور گذاشته شده بود. اهداف :

- بسیج فعالان حضور فرانسوی بسطح بین الملل ؛

- جمع آوری پیشنهادات عملی جهت عصری سازی افهام و تفهیم لسان فرانسوی و ارتقای فراگیری و تسلط برچندین لسان.

صدای تان را تا تاریخ ۲۰ مارچ ۲۰۱۸ میلادی (۲۹ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) بلند نموده، به سمع رسانید

سکوی بنام "نظر و مفکوره ام درمورد لسان فرانسوی" درعین زمان متوجه شهروندان فرانسوی، فرانسوی زبانان و یا به شایقین لسان و فرهنگ فرانسوی می گردد. سهم گیری ها، پیشنهادات تا تاریخ ۲۰ مارچ سال جاری میلادی (۲۹ حوت سال جاری هجری شمسی) که مصادف به یوم بین المللی مجامع فرانسوی زبانان می گردد، از ورای خط برقی پذیرفته می شود.

سکوی مذکور برعلاوه گردآوری پیشنهادات، می کوشد غنامندی جمعیت فرانسوی زبان بین المللی را ارتقا دهد و تعامل و توانمندی لسان فرانسوی و فراگیری و سلطه بر چندین لسان را برازنده سازد.

مراحل بعدی

این نظرسنجی و مشورت خواهی طی یک کنفرانسی بین المللی برای لسان فرانسوی و فراگیری و حاکمیت بر چندین لسان در جهان که بروزهای ۱۴ و ۱۵ فبروری (۲۵ و ۲۶ دلو) دایر گردیده و شخصیت ها و فعالان جامعه مدنی و شهروندان جوان ملیت های مختلف متعهد به اقدامات بدیع در محل را گردهم می آورد، پیگیری خواهد گردید.

جمع بندی پیشنهادات ارسالی بذریعهء خط برقی و گفتگوهای انجام یافته درچوکات کنفرانس مذکور، زمینهء سمت و سودهی و تحکیم یک راهکار جمعی برای لسان فرانسوی و آموزش و حاکمیت بر چندین لسان را در جهان که رئیس جمهوری فرانسه آرزومند مشاهده وضع و تصویب آن در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) است، فراهم خواهد ساخت.

PNG

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2018-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/mon-idee-pour-le-francais-25-01-18

تاریخ نشر 01/02/2018

قسمت بالایی صفحه