نشست کُمیتهء سمت و سودهی راهبردی درعرصهء همکاری های امنیتی و دفاعی (۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ / ۲۹ قوس ۱۳۹۷)

بتاریخ ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (۲۹ قوس سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، برای نخستین بار نشست کمیتهء سمت وسودهی راهبردی وزارت اروپا و امور خارجه، وزارت امور داخله و همچنان وزارت دفاع جمهوری فرانسه دایر گردید.

این کُمیته راهبردی جهت پاسخگویی بهتر به تعاملات امنیتی کشورمان، چون امر مبارزه علیه تهدید دهشت افگنی یا توسعهء قاچاق های مختلف، بخصوص قاچاق انسان ها مرتبط به مهاجرت های غیر قانونی، یک راهبرد ادغامی را برای همکاری در تأمین امنیت و دفاع جمهوری فرانسه تصویب کرد.

جهت بهبود کارآیی امور کمک رسانی مان و در برگشت، سهمگیری بهتر در تأمین امنیت قلمرو ملی مان، رهبری همکاری امنیتی و نظامی جمهوری فرانسه در خارج از کشور تحکیم خواهد یافت. وزارتخانه های ذیدخل مسئله انجام جامعتر و هماهنگی عملیاتی را که در حیطهء صلاحیت شان به پیش برده می شود، جستجو خواهند کرد. هدف از این همکاری، حمایت از امداد بین المللی خاصتاً از اتحادیهء اروپا خواهد بود.

باثبات ساختن ساحات بحرانی و شکننده در قارهء افریقا و شرق میانه، منحیث یک اولویت همکاری مان پابرجا خواهد ماند. همکاری مذکور با تقویت ظرفیت های دول در امر محافظت از مردم مان شان و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه، برتبانی تنگاتنگ عملکرد امنیتی با کمک به انکشاف نظارت خواهد داشت.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/2018/article/reunion-du-comite-d-orientation-strategique-de-la-cooperation-de-securite-et-de

تاریخ نشر 02/01/2019

قسمت بالایی صفحه