نشست غیر رسمی اتحادیهء اروپا در سلوواکی– براتیسلاوا، ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۲۶ سنبله ۱۳۹۵

JPEG

براتیسلاوا – جمعه، ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی مصادف به ۲۶ سنبله ۱۳۹۵ هجری شمسی

رئیس جمهور : براتیسلاوا باید برای اروپایی ها یک شور و تحرک جدید باشد. هر یکی ما از اوضاع باخبر استیم و میدانیم که کشورانگلستان تصمیم به خروج از اتحادیهء اروپا را گرفت. الآن، سوالاتی درمورد آیندهء اروپا بمیان آمده است، یا متلاشی و یا با رقت مواجه می شود، و یا برعکس، تصمیم به عزم مشترکانه جهت اعطأی رویکاری به اروپا اتخاذ می گردد؛ این چیزیست که من آنرا شور و تحرک جدید می نامم.

این مأمول باید دارای سه اولویت باشد. نخست، امر تأمین امنیت مطرح می گردد. قاره ای، جمیعتی ای وجود ندارد که به امور امنیتی و حفاظتی اش نپردازد و عطف توجه ننماید. اروپایی ها طالب تحفظ اند. حفاظت سرحدات، محافظت از منافع اقتصادی و تجاری. محافظت نیز از پدیده های چون ارزش ها، فرهنگ و آزادی ای که ما نمایندگان آنها استیم.

دومین اولویت، به ارتباط آماده گیری ها برای آینده است. اروپا باید در مسائل دیجیتالی، انتقال انرژی، خاصتاً در تمامی اموریکه مربوط به تحقیق، تجسس، فرهنگ و توسعه خواهد گردید، تمرکز داشته و دخیل باشد.

بالاخره سومین اولویت، دادن امید به نسل های آینده است، یعنی به جوانان. این امر مستلزم عرضهء شغل، خدمات تعلیمی و نیز فراهم نمودن زمینهء جنبش و آمد و شد برای همین جوانانی که خواستار سهمگیری فعالانه در آیندهء اروپا اند، می باشد. این چیزیست که من آنرا "پلان براتیسلاوا" می نامم، و در زمینه باید یک برگهء راهکار و یک اجندآ وجود داشته باشد. هدف و معنی حضورم در اینجا همین تعامل است، و بدین منظور خواستم تا گردهمایی کنونی را با سران دول و حکومات ها آماده نمایم، خاصتاً در تبانی با نخست وزیر خانم انگِلا مِرکِل، زیرا فرانسه و آلمان لابد پیامی به گفتن و ابلاغ دارند.

خبرنگار : درمورد دفاع اروپا ؟

رئیس جمهور : برای اروپا، دفاع از این قاره یک چالش است. آیا می خواهیم بر سرنوشت جهان قویاً اثرگذار باشیم ؟ آیا قادر به دفاع از خود استیم، علی الخصوص در مقابل دهشت افگنی ؟ آیا می توانیم بگونه ای عمل نماییم تا برای محافظت خودی، توانایی های نظامی ما نیرومندتر باشد ؟ اگر دفاع از مفاهیمی چون ارزش ها و منافعی که ما از آن نمایندگی می کنیم، صورت نگیرد، قاره ای و وحدت ای وجود ندارد.

فرانسه برای دفاع اروپا تلاش های عمده بخرچ می دهد، اما در این راستا نمی تواند تنها باشد و هم نمی خواهد خودرا تنها یابد. فرانسه می تواند در خط مقدم قرار گیرد، ولی در چهارچوب توافقات، یعنی در پیمان اتلانتیک با شریک ما امریکا، فرانسه خواهان توانمندی اروپا با فرانسه، اروپا و فرانسه در اروپا بوده تا دفاع خویش را منحصراً تأمین نموده بتواند.

این نکته کاملاً به هرکه واضح باشد ؛ در صورتیکه ایالات متحده امریکا شیوهء دوری و انفصال را به پیش گیرد، اروپا بایستی ذاتاً ظرفیت و قدرت دفاع از خودرا داشته باشد.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.elysee.fr/chronologie/#e14243,2016-09-16,sommet-informel-de-l-union-europeenne-en-slovaquie

تاریخ نشر 22/09/2016

قسمت بالایی صفحه