نشست عالی گروه بیست کشور صنعتی جهان - "جی.۲۰" در بوئنوس آیرس : دفاع از رویکرد چندجانبه گرا در قلب اهداف فرانسه (۳۰ نوامبر – اول دسامبر ۲۰۱۸ / ۹ – ۱۰ قوس ۱۳۹۷)

جمهوری ارژانتین از تاریخ اول دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی (از ۹ قوس سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) ریاست گروه بیست کشور صنعتی جهان یا "جی.۲۰" را بعهده داشت، و بروزهای ۳۰ نوامبر و اول دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (۹ و ۱۰ قوس سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) نشست عالی سران دول و حکومت ها را در شهر بوئنوس آیرس پایتخت این سرزمین تنظیم و تدویر کرد. این نشست عالی مصادف به دهمین سالروز نخستین کنفرانس سران دول بود که در سال ۲۰۰۸ میلادی (سال ۱۳۸۷ هجری شمسی) در واکنش به بحران مالی جهانی، برگزار گردید.

PNG

در سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، رهبری جمهوری ارژانتین در رأس "جی.۲۰" خواست علی الخصوص بر سه موضوع آتی تمرکز کند : مسائلی مربوط به اشتغال، معارف و ابداع، در پرتو آیندهء کسب و کار در عصر دیجیتالی، تمویل رویکارهای زیر بنأیی بنفع انکشاف، زراعت پایدار و مصونیت غذایی.

بدین مناسبت، جمهوری فرانسه از یک رویکرد همگانی تعاملات بزرگ جهانی دفاع کرد.

پنج اولویت جمهوری فرانسه برمحور ضرورت به پویایی چندجانبه گرا :

- پیگیری پویایی یا تحرک توافقنامهء پاریس و تقویهء بسیج بسود تنوع طبیعی (https://www.oneplanetsummit.fr/) (...) ؛

- دفاع از یک نظم تجاری چندجانبه باز مبتنی بر طرزالعمل ها و اعتدال (...) ؛

- مبارزه علیه دهشت افگنی و منابع تمویل این پدیده شوم (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/2018/article/conference-de-lutte-contre-le-financement-de-daech-et-d-al-qaida-paris-25-26-04) (...) ؛

- پیشرفت در تعاملات انکشاف پایدار و تطبیق آجندای ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ : معارف و مساوات میان مردان و زنان (...) ؛

- ارتقای یک جهانی سازی بهتر، متوازن و بیشتر ادغامی (...).

JPEG

در سال آینده، دولت شاهی مشروطه جاپان ریاست "جی.۲۰" یا گروه بیست کشور صنعتی جهان را بدوش خواهد داشت، و نشست عالی بعدی این گروه بتاریخ ۲۸ و ۲۹ جون سال ۲۰۱۹ میلادی (۷ و ۸ سرطان سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر اوزاکا تدویر خواهد یافت. درحالیکه جمهوری فرانسه نشست عالی گروه "جی. ۷" یا هفت کشور صنعتی جهان (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/peser-sur-le-cadre-de-regulation-europeen-et-international-dans-le-sens-de-nos/faire-de-la-regulation-internationale-un-atout-pour-l-economie-francaise/article/l-action-de-la-france-au-g7) را از تاریخ ۲۴ الی ۲۶ آگست سال ۲۰۱۹ میلادی (از ۲ تا ۴ سنبله سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر بیاریتز برگزار خواهد کرد. (...)

جهت دریافت معلومات جامع در زمینه، لطفاً در اینجا کلیک کنید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2018/article/sommet-du-g20-a-buenos-aires-la-defense-du-multilateralisme-au-coeur-de-l

تاریخ نشر 16/01/2019

قسمت بالایی صفحه