نشر خبرنامه ای در ختم جلسهء شورای وزیران [fr]

شورای وزیران که از جانب رئیس جمهور فرانسه احضار شده بود، بساعت دوازده شب شنبه 14 نوامبر (23 عقرب) دایر گردید. با ارائه گزارشات صدراعظم، وزیر امور داخله و محاکم قضأیی و وزیر عدلیه، فرمانی مبنی به اعلام حالت اضطرار تصویب شد و این مصوبه فوراً در سر تا سر کشور و در جزیرهء کورسیکا مرعی الاجرا می باشد. با اجرای این فرمان، خاصتاً عبور و مرور اشخاص منع شده و ساحات حفاظت و امنیت ایجاد می گردد.

حکم ثانی نیز جهت اتخاذ تدابیر تقویوی در تمام محلات یا واحدهای اداری پاریس (جزیرهء فرانسه) تصویب گردید. این انتظامات، زمینهء قید در منزل هر فردی که دارای فعالیت خطرناک باشد، مسدون شدن موقتی تالار های نمایشات و اماکن گِردهمایی، سپردن اسلحه و امکان تطبیق تفتیش های اداری را مساعد می سازد.

رئیس جمهور برعلاوه تصمیم گرفت تا سرحدات فرانسه فوراً تحت قوانین کنترول و نظارت قرار گیرد. شعبات گمرکات هم در اجرای این امر بسیج شده است.

مکاتب، لیسه ها، نهاد های تعلیمی و تحصیلات عالی روز شنبه در پاریس و حومهء پایتخت مسدود بوده و مسافرت های تعلیمی فسخ گردیده است.

شفاخانه ها بسیح بوده و "پلان سفید" روی دست گرفته شد.

کانون کمک رسانی به قربانیان واقعات، وابسته به وزارت امور خارجه، وزارت عدلیه و وزارت صحت با داشتن ارتباط با نهاد ولایتی پولیس، فعال شده است.

بساعت 9 صبح روز شنبه، یک شورای دفاع احضار گردید و از همین اکنون 1500 نظامی اضافی بسیج شده اند.

رئیس جمهور در پاریس اقامت خواهد داشت و در نشستء "جی – 20" اشتراک نخواهد ورزید. به نمایندگی از موصوف، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی و وزیر مالیه و حسابداری عامه در جلسهء یادشده حضور خواهند داشت.

تاریخ نشر 17/11/2015

قسمت بالایی صفحه