آدرس سفارت

جاده شیرپور، شهر نو، کابل

تیلیفون : 294 105 202 - 93+ / 293 105 202 - 93+

آدرس الکترونیکی : consul@ambafrance-af.org

تاریخ نشر 24/10/2013

قسمت بالایی صفحه