نخستین جایزه فرانسه و آلمان برای زن شایسته سال [fr]

کشورهای فرانسه و آلمان به مناسبت روز بین المللی زن نخستین "جایزه فرانسه و آلمان برای زن افغان شایسته سال" را به دو زن هنرمند تفویض نمودند که کارهای شان مورد تقدیر و استقبال هئیت داوری قرار گرفته بودند.

-  خانم شریفه دانش زرینگر شاعر، مجسمه ساز که بیش از 30 سال زندگی اش را به هنر و ادبیات اختصاص داده : اشعار اش مورد استقبال شاعر شهر خلیل اله خلیل قرار گرفته اند. امروز وی با دختران افغان در عرصه هنر کار مینماید : وی در نظر دارد تا کورس را ایجاد نماید تا هنر گل سازی را به دیگران بیاموزاند. پ

-  دوشیزه آمنه حسنی نیز توانست تا توجه هئیت داوری را به خود جلب نماید، وی هنر اش را در بخش عکاسی به پیش میبرد : وی یک عکاس و خبرنگار است که جامعه مدنی را در محراق توجه اش قرار داده است و با انجمن های چون شبکه عکاسان افغان یا انجمن زنان خبرنگار افغانستان همکاری دارد. همچنین وی منحیث رضا کار در انجمن بین المللی حفاظت از اطفال در بامیان فعالیت مینماید. همزمان با پیشبرد هنر عکاسی اش آمنه میخواهد تا در آینده نزدیک به پوهنتون برود و به تحصیل ادامه دهد.

با تفویض این جایزه آلمان و فرانسه آرزو داشتند تا این دو زن را تحسین نمایند چون این دو زن با تعهد و فعالیتهای شان هر روز یک تصویر جدید و استثنایی از زن در جامعه را ارائه میدارند و باعث بهبود وضعیت زنان میگردند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه