نخستین جایزه فرانسه و آلمان برای زن افغان منتخب سال [fr]

برای اولین بار، به تاریخ 8 مارچ 2014، به مناسبت روز جهانی زن "جایزه فرانسه و آلمان برای زن افغان منتخب سال" به یک زن افغان تفویض میگردد.
جایزه فرانسه و آلمان برای زن افغان منتخب سال کدام است ؟
آلمان و فرانسه در نظر دارند تا با اعطای این جایزه، زن افغان را که با فعالیت های استثنایی خویش در ترویج یک تصویر مثبت و مدرن زن در جامعه افغانی و در بهبود وضعیت زنده گی زنان اشتراک نموده باشد، مورد تقدیر قرار دهند.
بعد از سال 2001 و بازگشت آزادی، زنان افغان یکی از محرکین عمده تغییر در افغانستان محسوب میشوند. در شرایط بسا دشوار،آنها به تحقق فعالیت های مؤثر نایل گردیدند و توانایی خویش را در عملی ساختن طرح ها و تدابیر مهم نشان دادند که تمام جامعه افغانی از آن بهره میبرند.
هر سال، به یک زن افغان که در محدوده فعالیت های خویش خود را به طور ویژه از دیگران متمایز نموده باشد البته با در نظر داشت تحول و دست آوردهایش در جامعه، یک جایزه تفویض خواهد گردید. هدف از این کارارائه یک تصویر جدیداز همان زن افغان میباشدکه در ترقی و نهضت وضعیت زنان دیگر فعالیت نموده باشد.
چطور برندهء جایزه انتخاب می شود ؟
هر سال، برندهء جایزه فرانسوی و آلمانی زن افغان سال توسط هیئت مختلط با تعداد مساوی از شخصیتهای بلند رتبه افغان و نمایده های جامعه جهانی، از میان داوطلبان پیشنهاد شده انتخاب خواهد گردید.هر سال داوطلبان از بخشهای کاری متفاوت انتخاب خواهد گردید. در سال 2014 ، بخش هنر ها و فرهنگ انتخاب گردیده است.
در سال جاری ، هیئت منصفه متشکل است از :
-  از جانب افغانها : داکتر سیما ثمر رئیسه کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیسه هیئت داوران ، خانم حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان ، خانم فاطمه گیلانی رئیسه جمعیت هلال احمر سره میاشت و خانم ثریا پارلیکا رئیسه جمعیت اتحادیه سرتاسری زنان افغانستان.
-  ازطرف جامعه جهانی : خانم پامیلا حسین نماینده سرپرست ملل متحد در امورزنان، آقای فیلیپ بیرتونیش رئیس مؤسسه فرانسوی افران، آقای مارتین جاجر سفیر آلمان در افغانستان و آقای ژان میشل مارلود سفیر فرانسه در افغانستان.

برندهء جایزه چه را بدست خواهد آورد؟
فرانسه و آلمان تمویل یک پروژه که توسط برنده جایزه انتخاب و زیر کار گرفته شده باشد را الی 20000 یورو به عهده میگیرد.

***

پیشرفت و ترقی حقوق زن یکی از اولویتهای تعهد مشترک فی مابین آلمان و فرانسه به سطح بین المللی بوده که بعد از امضای معاهده الیزه بتاریخ 22 جون 1963، تمام فعالیتهای این دو کشور درممالک دیگر به هدف حمایت از منافع مشترک، در تشریک مساعی بین دو کشور متذکره به پیش برده میشوند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه