نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان [fr]

خبرنامهء سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان به دنبال اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان – (کابل، ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی/ اول جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی)

"ما از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مستحضر گردیده، و آن را تسجیل و مرقوم داشتیم.

عملاً، این روند مردم سالار در یک وضعیت و حالت دشواری انجام یافت، اما جریان روال مذکور بذات خویش یک پیروزی برای جمهوری اسلامی افغانستان و مردم این نظام سیاسی محسوب می گردد. ما از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان از بابت راه اندازی انتخابات طی سال جاری و آنهم در مطابقت با قانون اساسی کشور، ستایش و تمجید می نماییم. ما به بذل کار و زحمات انتظامات انتخاباتی، جامعهء مدنی و نیروهای امنیتی در ترتیب، نظم و نسق روند مذکور ارجگزاری می نماییم.

موقف جمهوری فرانسه طی ماه های گذشته همواره بر حق مسلم و انکار ناپذیر مردم نجیب افغانستان درقبال گزینش زعیم شان از طریق انتخابات تأکید می ورزید. ما از آغاز روند انتخاباتی، از آن حمایت نمودیم و به پشتیبانی مان ادامه خواهیم داد. این دیگر امر درست و پسندیده ای نمی بود اگر روند انتخاباتی که حتی المقدور بایستی در شرایط و وضعیت آرام و امن ممکنه صورت می پذیرفت، بیشتر به تعویق می افتاد. برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه بهترین مظهر قدرتمندی نظام مردم سالاری افغانستان است. مردم عزتمند افغانستان سزاوار و مستحق احترام کامل به قانون اساسی اند که محصول و ارتجاء والای نبرد عظیم ایشان بشمار می آید. نهادینه ساختن و استحفاظ قانون اساسی بهترین مسیر تحکیم حقوق و ارزش های است که حصن حصینی در مقابل دشمنان جمهوریت و نظام مردم سالار توصیف می گردد.

اکنون، روند انتخاباتی باید به پایهء اکمال و اتمام رسد. به همه موارد شکایات باید از سوی کُمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با درنظرداشت حرمتگزاری کامل به صلاحیت ها، مکلفیت ها و استقلالیت این نهاد رسیدگی شود. قانون انتخابات باید در تمامی مقررات و مفادات اش جامعاً تقویت یابد. به آرأی کسانیکه بخاطر ریختن رأی شان در صندوق های انتخاباتی جان های شیرین شان را بخطر انداختند، باید ارجگزاری نمود. تا زمانیکه قانون کاملاً رعایت گردد، انجام بیکفایتی و تخطی در قوانین دلیل عدم قانونیت شده نمی تواند. مردم شریف افغانستان تا استتمام واقعی این مرحله، استمتاع یک روند قانونی، معتبر و عاری از مناقشه هستند.

روند انتخاباتی با مذاکرات صلح در تناقض واقع نگردیده و هرگز هم قرارنخواهد گرفت، بل این تعامل عکس پندارفوق الذکر را به اثبات می رساند. یک پیشوای که با یک دورهء مأموریت واضح و مشهود از جانب مردم، مردم سالارانه استصفاء یابد، برخوردار از مشروعیت لازمی برای ادخال جمهوریت در مذاکرات بین الافغانی است. رئیس جمهور آینده کشور باید قاطبهء افغانان را ملحق و متفق سازد و یک موضع ادغامی را در راستای استقرار یک صلح پایداری اختیار نماید که بر فراز دستآوردهای هژده سال اخیر اعمار گردیده و با مسائل حیاتی چون مبارزه واقعی علیه دهشت افگنی، قاچاق مواد مخدر، فقر و تنگدستی و فساد و ارتشأ مقابله خواهد کرد."

(متن اصلی به لسان انگلیسی)

جهت اخذ متن اصلی خبرنامه متذکره در اینجا کلیک کنید :

PDF - 195.5 kb
(PDF - 195.5 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه