"ناتو" – جلسهء "ناتو" در وارسا / ورشو (۸ و ۹ جولای ۲۰۱۶ میلادی مطابق به ۱۸ و ۱۹ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی)

نشر ابلاغیه ها و خبرنامه نهایی در ختم مجلس شورای اتلانتیک شمال که بروزهای ۸ و ۹ جولای ۲۰۱۶ میلادی مصادف به ۱۸ و ۱۹ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی، در وارسا یا ورشو پایتخت کشور پولند انعقاد یافت :

JPEG

- ابلاغیهء وارسا یا ورشو در مورد امنیت سرزمین های فرا اتلانتیک که از جانب سران دولت و حکومت حاضر و سهمگیر در جلسه پخش گردید : http://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_133168.htm?selectedLocale=fr

- خبرنامهء جلسه وارسا یا ورشو که از جانب سران دولت و حکومت حاضر و سهمگیر در مجلس بدست نشر سپرده شد : http://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=fr

- ابلاغیهء مشترک رئیس شورای اروپا، رئیس کمیسیون اروپا و دبیرکُل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی : http://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_133163.htm?selectedLocale=fr

- تعهد به نفع دفاع مجازی : http://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_133177.htm?selectedLocale=fr

و همچنان می توانید :
- کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور فرانسه را حین نشست عالی ناتو (لطفاً در این زمینه به سایت اِلیزهِ مراجعه نمایید) نیز از اینجا دریافت بدارید : http://www.elysee.fr/conferences-de-presse/article/conference-de-presse-du-president-de-la-republique-lors-du-sommet-de-l-otan/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه